Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН прие насоки за стрес-тестовете за фондовете на паричния пазар

Комисията за финансов надзор ще спазва насоките за сценариите, използвани при стрес тестовете за фондовете на паричния пазар, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, е приел регулаторът на 5 май. 

Припомняме, че в края на миналата година парламентът прие промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Именно с тези промени бе гласувано въвеждането на изискване за извършване на стрес-тестове от страна на фондовете на паричния пазар.

Целта на насоките, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари е да се гарантира общо, уеднаквено и последователно прилагане на разпоредбите в член 28 от Регламента за ФПП. По-специално и както е посочено в член 28, параграф 7 от Регламента за фондовете на паричния пазар. Те определят общи референтни параметри за сценариите, използвани при стрес тестовете, като се вземат предвид няколко фактора, а именно:


-  възможните промени в нивото на ликвидността на активите в портфейла на фондовете на паричния пазар;
-  възможните промени в нивото на кредитния риск на активите в портфейла на фондовете на паричния пазар, включително кредитни събития и събития, влияещи на рейтинга;
-  възможните промени на лихвените проценти и обменните курсове;
-  възможните обеми на откупуване;
-  възможното разширяване или свиване на спредовете между индексите, с които са обвързани лихвените проценти на ценните книжа в портфейла;
-  възможните макроикономически системни сътресения, засягащи икономиката като цяло.


С промените в българското законодателство бе регламентирано и осигуряването и прилагането на адекватни и ефективни вътрешни канали и процедури за подаване на сигнали от служителите на инвестиционното дружество и депозитаря за действителни или възможни нарушения на този закон и актовете по прилагането му.

Целта е по този начин да се осигури по-високо ниво на защита на инвеститорите, както и ограничаване на проблемите на пазара на краткосрочно финансиране.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във