Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН обяви нарушенията на "Окшънайз"

Комисията за финансов надзор приключи първия етап по административната процедура, която започна преди месец, срещу информационната платформа "Окшънайз" (Аuxionize). Процедурата бе открита заради сигнал, изпратен до КФН от Асоциацията на застрахователните брокери в България, в което надзорният орган бе сезиран, че "Окшънайз" (Аuxionize) извършва посредническа дейност за предлагане на застрахователни продукти, без да има лиценз за това. Въз основа на този сигнал заместник-председателят на КФН, отговарящ за застрахователния надзор, разпореди проверка на дейността на "Окшънайз". На 23 юни 2017-а КФН публикува доклада от тази проверка. В него се казва: "Беше установено, че лица, които не притежават лиценз за застраховател, нито са регистрирани като застрахователни посредници, системно са участвали и са наддавали в търгове за застрахователни продукти, организирани от платформата "Окшънайз" (Аuxionize). От стартирането на платформата до 04.05.2017 г. от общо проведени 101 търга с предмет застрахователни продукти 11 са спечелени именно от лица без лиценз за застраховател или регистрация за застрахователен посредник. Впоследствие полиците са издавани чрез застрахователни посредници, които не са участвали в търговете и за които няма предоставена информация на клиентите, че продуктът ще се разпространява именно чрез тях. Също така беше установено, че шест от осемте застрахователи, които са спечелили търгове за застрахователни продукти в платформа "Окшънайз" (Аuxionize), не са се регистрирали сами и нямат представа кой ги е регистрирал и е предлагал от тяхно име техните застрахователни продукти. Посочените нарушения сериозно застрашават правата на ползвателите на застрахователни услуги и са нарушение на Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 г. относно застрахователното посредничество, както и на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (Директива 2016/97). Установено е, че платформата "Окшънайз" (Аuxionize) е изпращала покани за участие в търгове, свързани със застрахователни продукти, до лица, които не притежават лиценз за застраховател, нито са регистрирани като застрахователни посредници, с което също се нарушават разпоредбите на Кодекса за застраховането за разпространение на застрахователни продукти. Самата платформа "Окшънайз" (Аuxionize) извършва класиране на застрахователни продукти, за които се провеждат търговете, без да се отчитат спецификите на различните застрахователни продукти, предмет на класирането, и без да са съобразени с изискванията и потребностите на ползвателя на застрахователни услуги. Класирането от платформа "Окшънайз" (Аuxionize) се извършва единствено по критерия цена - без съпоставяне на покритите рискове и изключените рискове в предложените застрахователни продукти."

След като получи доклада, собственикът на "Окшънайз" Ивайло Пенчев има срок, в който може да даде писмени обяснения и възражения по него. След като те бъдат разгледани в КФН, тя трябва да реши дали да състави на "Окшънайз" акт за установяване на административни нарушения. Той също се предоставя на фирмата, която може да изпрати своите възражения по него. Последният етап - ако възраженията и обясненията, които "Окшънайз" евентуално ще изпрати до КФН не бъдат уважени, е надзорният орган да състави наказателно постановление срещу фирмата, през чиято интернет платформа се предлагат застраховки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във