Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН даде лиценз на "Български фонд за вземания"

Комисията за финансов надзор (КФН) издаде лиценз на "Български фонд за вземания" АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания). Това се разбира от решение на регулатора от 14 юни.
Със същото решение се потвърждава проспекта на дружеството за публично предлагане на 1 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от "Български фонд за вземания" в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството. КФН вписа горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във