Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН: "АктивТрейдс - клон София" КЧТ е инвестиционен посредник

"АктивТрейдс - клон София" КЧТ е клон на лицензиран инвестиционен посредник и има право да извършва инвестиционни дейности и да предоставя инвестиционни услуги на територията на България от 08.06.2012 година, съобщи Комисията за финансов надзор.

"Комисията за финансов надзор смята, че провеждането на преднамерени негативни кампании или действия срещу инвестиционни посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор, или срещу инвестиционни посредници от други държави членки, имащи право да извършват дейност на територията на Република България, с цел създаване на негативна репутация сред инвеститорите са абсолютно недопустими. Подобни действия няма да се толерират от страна на регулатора, тъй като създават лоша репутация на инвестиционните посредници и водят до застрашаване на стабилността на капиталовия пазар и на интересите на инвеститорите и/или потенциалните инвеститори", пише в съобщението на регулатора.
 ActivTrades PLC е инвестиционен посредник, лицензиран и регулиран от Financial Conduct Authority, Великобритания (FCA) и е вписан в регистъра на FCA с регистрационен номер 434413.
През 2011 г. в Комисията за финансов надзор постъпи уведомление от Financial Conduct Authority, Великобритания за намерението на ActivTrades PLC да извършва дейност на територията на България чрез установяване на клон. През 2012 г. клонът на ActivTrades PLC, Великобритания на територията на България е създаден с наименование "АктивТрейдс-клон София" КЧТ и е вписан в регистъра на Комисията за финансов надзор .

На територията на страната "АктивТрейдс - клон София" КЧТ има право да извършва различни инвестиционни дейности и услуги. Например: приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни дейности и услуги по Приложение І, Раздел A и Раздел Б, т. 1-6 във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по раздел В, т. 5 - 7 и т. 10, когато са свързани с предоставянето на инвестиционни дейности и услуги по Приложение І, Раздел A и Раздел Б, т. 1-6 от Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/EИО на Съвета (MiFID).
 
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във