Банкеръ Daily

Финансов дневник

KBC Груп отчете 630 млн. евро печалба

На фона на много благоприятната парична политика, постоянно ниските лихвени проценти и все по-големия икономически растеж, най-вече в Централна Европа и Ирландия, КВС постигна силна нетна печалба от 630 млн. евро, значително повече в сравнение с първото тримесечие на 2016  година. Спад в сравнение с  685-те млн. евро, регистрирани за четвъртото тримесечие на 2016 г., тъй като резултатът беше изкривен от банковите такси, осчетоводени предварително през първото тримесечие. Кредитните и депозитните обеми на КВС Груп, както и активите под управление  продължиха  да нарастват  през първото  тримесечие  на  2017  година. Освен доброто представяне на бизнеса, разходите остават под контрол, общите провизии за загуби по кредити бяха изключително малко, а платежоспособността остава силна. За Ирландия, препоръката на КВС Груп за обезценки по кредити е да се освободят 120 -160 млн. евро за цялата 2016 година.

Финансови резултати за първото тримесечие на 2017 г.:

Както банковият, така и застрахователният франчайз  на основните пазари и основните дейности в KBC Груп продължиха да се представят силно. В сравнение с предходното тримесечие, кредитирането към клиентите е нараснало с 1%, а депозитите от клиентите са се увеличили с 2%, като и в двата случая има растеж почти на всичкитени основни пазари. Нетен лихвен приход - основен източник на приходи- продължава да се влияе от климата на ниски печалби от реинвестиции, като спадна с близо 3% през това тримесечие. Нетният лихвен марж стигна до 1.88%, надолу с 2 базисни пункта в сравнение с предходното тримесечие.
На годишна база премийните приходи от общозастрахователните продукти нараснаха с 6%, докато застрахователните искове намаляха с 12%. Вследствие на това, комбинираният коефициент при общо  застраховане  за  първото  тримесечие  на  2017  г.  достигна  изключително  ниските  79%. Продажбите на общозастрахователни те продукти намаляха с 9% на тримесечна база.
Нетните приходи от такси и комисиони скочиха рязко с 17% на тримесечна база благодарение главно на дейности те по управление на активи.
Комбинирано, другите приходни пера спаднаха със 7% на тримесечна база; те включваха по-ниски (но, въпреки това, все още високи) цени на търгуване и приход от справедлива стойност, по-високи печалби, реализирани от продажбата на финансови активи, и по-нисък друг нетен приход.
Оперативните разходи бяха повлияни от банковите такси, които бяха осчетоводени за цялата година в първото тримесечие (361 милиона евро). Ако изключим тези такси, разходите са се увеличили  с 2%  на годишна  база.  Вследствие  на  това,  ако  банковите  такси  се  разпределят равномерно през цялата година и се изключат някои неоперативни пера, то съотношението разходи/приходи за първото тримесечие на 2017-а застава на приемливото ниво от 52 процента.
Обезценките за кредитни загуби от 6 милиона евро остават изключително ниски за раз глежданото тримесечие, до голяма степен благодарение на освободените провизии в Ирландия. Това свежда разходите по кредити, разпределени на годишна база, до много ниските 0.02%. За Ирландия, препоръката ни за обезценки по кредити е да се освободят 120-160 млн. евро за цялата 2017 година.
Данъкът върху приходите  възлиза  на  85 млн. евро и се повлиява благоприятно от еднократният отсрочен данък от 66 млн. евро във връзка с ликвидацията на компания на групата.
Ликвидната позиция остава силна, както и капиталовата база с общ  коефициент на собствения капитал от 15.7%  (при пълно натоварване, съгласно Датския компромис).

"През  разглежданото  тримесечие  отново  се  представихме  много  добре, независимо  от  факта,  че  първото  тримесечие  по  традиция  се  влияе  от големите банкови такси, които се осчетоводяват за цялата година. Особено сме радостни от рязкото възстановяване на приходите ни от такси и комисиони. Това е доказателство, че успяваме в нашата амбиция да си разнообразим приходите с такси от управление на активи и застраховане. По тази причина, както и поради много ниските нива на провизии за загуби по кредити, а и поради постоянния фокус върху ограничаване на разходите, можем да публикуваме тази отлична нетна печалба от 630 млн. евро. Клиентите са взели от нас повече кредити, а също са си увеличили и депозитите и активите поднаше  управление.  Всичко  това  е  доказателство, че ориентираният ни към  клиента подход очевидно  дава  резултат. Нещо повече, платежоспособността  ни остава силна и  надхвърля минималните изисквания за капитал, определени от регулатор, което ни дава спокойствие. Що се отнася до стратегията и както вече беше обявено по-рано тази годинание посочихме Ирландия за основен пазар, където ще се фокусираме върху подхода “Първи в дигитализацията”. На всички други наши  основни  пазари  също продължаваме да сме активни и да прилагаме плановете за финансовите технологии, така че да служим на клиентите дори още по-добре в бъдеще. Нещо повече, с назначаването неотдавна на Изпълнителен директор иновации към нашия Изпълнителен комитет ясно  показваме важността, която  придаваме на дигитализацията и иновациите в нашата група. Въпреки това, ние гледаме на дигитализацията по-скоро като на средство, отколкото на цел сама по себе си. Всъщност ние непрекъснато търсим как да се адаптираме, за да отговорим на променящите се нужди на нашите клиенти. Наистина, нашият бизнес модел и ориентираността към клиента са и си остават основния стълб, около който дефинираме бъдещите си действия като устойчив банко-застраховател", коментира финансовите резултати Йохан Тейс, Главен изпълнителен директор на KBC Group.

Facebook logo
Бъдете с нас и във