Банкеръ Daily

Финансов дневник

Капиталовата адекватност на банките у нас расте

Тя е над средните нива за европейските кредитни институции

Банковият сектор у нас продължава да е със значителен капиталов излишък над регулаторните изисквания за съотношенията на капиталова адекватност. Това е един от изводите в тримесечния информационен материал на Асоциацията на банките в България с основни акценти върху икономиката на кредитните институции през второто тримесечие на 2020 година.

Данните показват, че в края на първите три месеца съотношението на базовия собствен капитал от първи ред (т.нар. CET 1) за цялата банкова система нараства от 19,04 до 19,44%, колкото бе в края на четвъртото тримесечие на 2019-та. При банките от първа група показателят расте от 19,99 до 20,09%, а при втора - от 17,31 до 18,25 процента. На системно ниво съотношението на обща капиталова адекватност се повишава от 20,16 до 20,45 на сто. Към края на март за банките от първа група нивото достига 20,78%, а за втора - 19,85%, в сравнение съответно с 20,71 и 19,16% три месеца по-рано.

"Показателите за капиталова адекватност на банките в България са над средните нива за европейските банки, които, по данни на ЕЦБ, към края на март 2020 г. са 14,43% за CET 1 и 18,11% за общата капиталова адекватност", отбелязват от асоциацията.

Според Централната банка динамиката на показателите се дължи на регулаторни промени, включително прилагането на Международния стандарт за финансово отчитане 9 (МСФО 9) от 1 януари 2019 -та, счетоводни класификации, промени в общия размер на рисковите експозиции и промени, свързани с процесите на консолидация.

Припомняме, че съгласно Регламент № 575/20131 на ЕС през първото тримесечие на 2020 г. беше приложено рисково тегло от 100% за българските държавни ценни книжа, деноминирани в евро, което доведе до увеличаване на рисково претеглените активи. Междувременно, във връзка с пандемията от COVID-19, през първите три месеца БНБ обяви мерки, сред които капитализиране на пълния обем на печалбата в банковата система за миналата година в размер на 1,6 млрд. лева. Решението пък да не се разпределя дивидент компенсира ефекта от увеличеното рисково тегло за българските държавни ценни книжа, деноминирани в евро, през второто тримесечие на годината.

Очаква се пълното капитализиране на печалбата да бъде изпълнено напълно от кредитните институции след получаването на съответните регулаторни одобрения. Съгласно решението на Европейската комисия от април за т.нар. Quick fix на европейския регламент № 575/2013 (част от действията на комисията в банковата сфера в отговор на последиците от коронавируса), българските държавни ценни книжа, деноминирани в евро, отново бяха приравнени на такива в местна валута, което означава приложимо рисково тегло от 0% до 2023 г., обясняват експертите от банковата асоциация. Според тях това води до намаляване на рисковите тегла на някои рисково претеглени активи на банките и съответно до повишаване на капиталовата адекватност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във