Банкеръ Daily

Финансов дневник

Какви са перспективите пред РБИ?

През първото полугодие на 2018 г. Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) генерира консолидирана печалба от 756 млн. евро.

"Удовлетворени сме много от резултатите ни за полугодието, особено като се има предвид, че очакваната загуба от продажбата на Райфайзен Банк Полска вече е включена във второто тримесечие", коментира Йохан Щробл, главен изпълнителен директор на РБИ. "РБИ е на пътя на устойчивия растеж“, допълни той.

Оперативните приходи се увеличиха с 5% на годишна база или 119 млн. евро до 2,669 млн. евро. Нетният лихвен доход нарасна с 4% до 1,663 млн. евро, благодарение на повишения нетен лихвен марж с 5 базисни точки, който възлезе на 2.48%.

Общите административни разходи отчетоха малък спад от 9 млн. евро на годишна база до 1,494 млн. евро. Съотношението разходи/приходи се подобри с 2.9 пр. п. до 56%.

Нетна реализация на провизии от 83 млн. евро

През отчетния период бяха реализирани нетни провизии върху финансови активи в размер на 83 млн. евро, докато през същия период на миналата година трябваше да бъдат заделени провизии за 100 млн. евро. Това позитивно развитие се дължи на добрата макроикономическа среда и възможността да бъдат възстановени 361 млн. евро.

Подобрението на показателя необслужвани кредити продължи и през 2018 г. От началото на годината той се подобри допълнително с 0.9 пр. п. и към края на юни възлезе на 4.8%. Покритието с провизии продължи да се увеличава и възлезе на 73.5%, като се повиши с 6.5 пр. п.

Перспектива

"Очакванията ни са, че позитивното развитие по отношение на разходите за риск ще продължи и през второто полугодие, и поради тази причина променихме прогнозата си," каза Щробл.

РБИ ще се стреми към ръст на кредитите с годишен темп в средата на едноцифрената зона.

Загубите от обезценки на финансови активи (разходите за риск) през 2018 г. се очаква да бъдат под нивото от 2017 г.

РБИ прогнозира показателят необслужвани кредити да продължи да намалява в средносрочна перспектива.

Банката се стреми да постигне съотношение на разходите спрямо приходите под 55% в средносрочна перспектива.

Тя цели консолидирана средносрочна възвращаемост на капитала от приблизително 11%.

Банката има намерение да изплаща между 20 и 50% от консолидираната печалба (коефициент на дивидентно плащане).

Продажбата на основните банкови операции в Полша не е отразена в тази перспектива.

Facebook logo
Бъдете с нас и във