Банкеръ Daily

Финансов дневник

Какви са очакванията за икономиката ни?

Министерството на финансите публикува есенната си макроикономическа прогноза. В документа се отчитат актуални към момента на нейното изготвяне допускания за международната среда по отношение на външното търсене и цените. В сравнение с пролетната прогноза, понижението в растежа на европейската икономика ще  е по-осезаемо през текущата година, отразявайки както известно адаптиране към дългосрочния темп на растеж, така и някои временни негативни ефекти при отделни страни. Въпреки очакваното по-бавно нарастване на БВП на ЕС в средносрочен хоризонт, факторите, подкрепящи устойчивото развитие, се запазват.
През първата половина на 2018 г. БВП нарасна с 3.4% в реално изражение, при очакван годишен ръст от 3.9% заложен в пролетната прогноза. Въпреки благоприятното развитие при потреблението и инвестициите, низходящата динамика при износа доведе до по-нисък растеж на БВП и до ревизиране на очакванията за представянето на българската икономика през 2018 г. Реалният растеж на БВП се очаква да достигне 3.6% през 2018 г., подкрепен от вътрешното търсене. Растежът на БВП ще се повиши до 3.7% през 2019 г. поради по-силните публични инвестиции и публично потребление. Частното потребление ще запази своя сравнително висок темп на растеж. Износът ще се повиши до 2.8% след очертаващото се по-слабо представяне през 2018 г. породено от влошената икономическа активност в Турция, която е сред основните търговски партньори на България, наред с някои временни ограничаващи фактори в търговията с други държави извън ЕС.
За цялата 2018 г. растежът на заетостта се очаква да възлезе на 0.6%, подкрепен от увеличеното търсене на труд в услугите и индустрията. Нивото на безработица ще се понижи до 5.4% и за първи път ще бъде по-ниско от историческия си минимум през 2008 г. Високите нива на търсене на труд се очаква да продължат да бъдат съпроводени с ограничения от страна на предлагането. Това обусловя и очакваното забавяне в динамиката на заетостта в средносрочен хоризонт. Компенсацията на един нает ще се повиши до 8.4% през 2019 г. Заедно със заложените увеличения на заплатите в сектор образование, както и нарастването на минималната работна заплата, положителен принос се очаква и по линия на планираните допълнителни разходи за труд в бюджетната сфера.
През 2018 г. инфлацията по ХИПЦ ще бъде по-висока от очакванията в пролетната макроикономическа прогноза. Ускорението се дължи на международните цени на енергийните стоки и суровините. През целия прогнозен период международните цени на петрола се очаква да имат по-високи цени в сравнение с очакванията от предходната прогноза. 
Основните рискове пред реализиране на прогнозата са свързани с развитието на външната среда, включително динамиката на международните цени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във