Банкеръ Daily

Финансов дневник

Как се промени банковата система през първото тримесечие на 2019 г.?

През първото тримесечие на 2019 г. активите на банковата система нараснаха с 2.5% и в края на март възлязоха на 108.2 млрд. лв, сочат данни на БНБ.

Петте най-големи банки формираха 59.8% от общите активи на банковата система, като спрямо края на 2018 г. пазарният им дял нарасна. Делът на банките с местен акционерен капитал в общите активи на банковата система намаля (до 21.5% в края на март 2019 г.). Увеличи се делът на дъщерните банки от ЕС (72.4%) и този на клоновете на банки от ЕС (до 3%).

В структурата на активите на банковата система през периода януари – март 2019 г. бяха отчетени следните изменения: понижи се делът на най-ликвидната позиция пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане (от 19.3% на 18.8%); намаля делът на портфейла с ценни книжа (от 12.9% на 12.3%); кредитите и авансите нараснаха в номинално изражение, но запазиха дела си в структурата на активите (63.3%); увеличи се размерът и делът на други позиции, принос за което имаха инвестициите в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия и материалните активи.

Размерът на активите на банковата система, отнесени към БВП, в края на март 2019 г. възлезе на 97.9% (при 97.8% три месеца по-рано).

Кредитна дейност

Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) през първото тримесечие на 2019 г. нарасна с 856 млн.лв. (1.4%) до 61.8 млрд.лв. Кредитите за домакинства се увеличиха с 346 млн. лв., тези за нефинансови предприятия – с 505 млн.лв., а за сектор държавно управление с 30 млн. лв. Вземанията от други финансови предприятия намаляха с 25 млн. лв. Брутната стойност на кредитите и авансите към 31 март 2019 г. възлезе на 91.0 млрд. лв. (при 89.0 млрд. лв. към 31 декември 2018 г.).

В резидентната структура на кредитите и авансите делът на резидентите намаля до 84.2% (при 85.3% в края на декември 2018 г.) при съответно увеличение в дела на нерезидентите (от 14.7% на 15.8%). Във валутната структура на кредитите и авансите делът на вземанията в левове се понижи от 58.3% до 55.5%. Същевременно делът на позициите, деноминирани в евро, достигна 38.7% (при 36.5% в края на декември 2018 г.). През тримесечието кредитите и авансите в други валути нараснаха от 5.3% на 5.8%.

Депозити

През първото тримесечие на 2019 г. депозитите в банковата система нараснаха с по-голям размер (1.8 млрд. лв., 2.0%) в сравнение с предходното тримесечие (1.1 млрд. лв., 1.3%) и в края на март възлязоха на 91.5 млрд. лв. През периода януари – март 2019 г. най-голямо абсолютно увеличение бе отчетено при депозитите на домакинствата (с 899 млн. лв., 1.7%). Привлечените средства от други финансови предприятия нараснаха с 11.2% (361 млн. лв.). Увеличиха се депозитите на нефинансовите предприятия (с 14 млн. лв., 0.1%) и на кредитните институции (с 443 млн. лв., 8.6%).

В резидентната структура на депозитите през първото тримесечие на 2019г. не се наблюдаваха значителни изменения и в края на март дяловете на резидентите и на нерезидентите бяха съответно 91.3% и 8.7%. Във валутната структура на депозитите делът на левовите депозити намаля (от 59% на 58.2%), а на деноминираните в евро ос-тана близък до отчетения през предходното тримесечие (33.4% при 33.2% в края на декември 2018 г.). Делът на де-позитите в други валути се увеличи през тримесечието (от 7.8% на 8.4%).

Балансов капитал

Собственият капитал в баланса на банковата система през първото тримесечие на 2019 г. нарасна с 303 млн.лв. (2.2%) и в края на март възлезе на 14.2 млрд. лв. За увеличението на балансовия капитал допринесе изменението на печалбата, на натрупания друг всеобхватен доход, на внесения капитал и на премийните резерви.

През първото тримесечие на 2019 г. се запазиха наблюдаваните през последната година тенденции в банковия сектор – постигане на нива на доходност, съответстващи на средата на ниски лихви, намаление на обема на необслужваните кредити посредством действия по отписвания и продажби, както и поддържане на адекватна капиталова и ликвидна позиция на ниво банкова система независимо от дисперсията между индивидуалните кредитни институции.

В условията на задържащи се ниски лихвени равнища и нарастване на заетостта и доходите домакинствата и предприятията продължават да проявяват висока склонност към използване на заемни средства при финансирането на потреблението и инвестициите. Наред с това е налице и увеличено предлагане на заемни ресурси, за което допринася както засиленият в резултат на икономическото развитие апетит към поемане на риск на кредитните институции, така и обемът на ликвидните ресурси, с който те разполагат.

Растежът на кредитите е по-ясно изразен при домакинствата. При нефинансовите предприятия към март 2019 г. най-голямо нарастване на годишна база се наблюдава в номиналните обеми на кредитите за фирмите в секторите операции с недвижими имоти, преработваща промишленост и хотелиерство и ресторантьорство.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във