Банкеръ Daily

Финансов дневник

Как се чувства банковата система у нас към края на ноември 2019 г.?

Към 30 ноември 2019 г. активите на банковата система възлизат на 112.5 млрд. лв., сочат данни на Българската народна банка. През ноември балансовото число намалява с 800 млн. лв. (0.7%), повлияно от динамиката на ключови компоненти като кредити и аванси, депозити и капитал. Нарастване е отчетено при парите, паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане, както и при портфейлите с ценни книжа, а намаление – при кредитите и авансите и при инвестициите в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия.

В края на ноември делът на парите, паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане достига 15.6%, този на портфейлите с ценни книжа –12.7%, а делът на балансовата сума на кредитите и авансите възлиза на 66.4%.

Отношението на ликвидно покритие към 30 ноември е 271.8% (при 269.2% в края на октомври). В края на ноември ликвидният буфер е 28.6 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 10.5 млрд. лв.

Общите брутни кредити и аванси намаляват през ноември с 848 млн. лв. (0.9%) до 94.2 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции спадат с 2.2 млрд. лв. (12.6%) до 15.4 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава с 1.3 млрд. лв. (2.1%) до 66.6 млрд. лв. Кредитите за други финансови предприятия нарастват с 902 млн. лв. (25%), за нефинансови предприятия – с 227 млн. лв. (0.6%), за домакинства – с 205 млн. лв. (0.9%), а тези за сектор „Държавно управление“– с 14 млн. лв. (1.6%).

Депозитите в банковата система намаляват през ноември с 436 млн. лв. (0.5%) до 95.8 млрд. лв. Спад е отчетен при депозитите на кредитни институции (с 531 млн. лв.), при тези на нефинансови предприятия (с 270 млн. лв.) и на други финансови предприятия (с 214 млн. лв.). Увеличават се депозитите на домакинства (с 481 млн. лв.) и на сектор „Държавно управление“ (с 97 млн. лв.).

Собственият капитал в баланса на банковата система през месеца намалява с 307 млн. лв. (2.1%) до 14.2 млрд. лв.

Към 30 ноември 2019 г. печалбата на банковата система е 1.5 млрд. лв., или с 4% (59 млн. лв.) повече от тази за същия период на предходната година. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към края на ноември са 419 млн. лв. (при 450 млн. лв. година по-рано).

Facebook logo
Бъдете с нас и във