Банкеръ Daily

Финансов дневник

Как се чувства банковата ни система в периода на карантината

Банковата система в България посрещна пандемичната обстановка в добро състояние и със солидна капиталова и ликвидна позиция. Това пише в анализ за състоянието на банките и банковата система за периода януари-март 2020-а, публикуван от Българската народна банка (БНБ).

През първото тримесечие на годината активите на банковата система са се увеличили  с 917 млн. лв. и в края на март възлязоха на 115.1 млрд. лева. Петте най-големи банки формираха 61.7% от общите активи на банковата система, а пазарният им дял се увеличи  спрямо същия период на миналата година.  Намаля делът на дъщерните банки от ЕС (до 71.6%). Увеличи се пазарният дял на местните банки (21.8%) и на клоновете на банки от ЕС (3.5%), отчита анализът на  БНБ.

Кредитна дейност

През първите три месеца на годината размерът на брутните кредити и аванси намаля с 80 млн. лв.  - до 94.4 млрд. лева. Средствата, депозирани  при централни банки се увеличиха с 2.6 млрд. лв. (19.0%), а вземанията от кредитни институции отбелязаха спад с 3.4 млрд. лв. (23.0%). Брутният кредитен портфейл нарасна със 739 млн. лв. (1.1%)  - до 67 млрд. лв. В структурата му увеличение се наблюдаваше при вземанията от домакинствата (с 478 млн. лв.), от нефинансовите предприятия (с 307 млн. лв.) и от сектор "държавно управление" (със 17 млн. лв.). Намаляха кредитите на другите финансови предприятия (с 63 млн. лв.).

Депозити

За разглеждания период депозитите в банковата система се увеличиха с 284 млн. лв. и достигнаха 97.5 млрд. лева. Нараснаха  както депозитите на домакинствата (с 544 млн. лв., 0.9%), така и тези на другите финансови предприятия (с 204 млн. лв., 5.9%), а също и спестяванията на сектор "държавно управление" (с 233 млн. лв., 8.8%). Привлечените средства от фирмите и от кредитни институции обаче намаляха, съответно с 589 млн. лв. (2.1%) и 107 млн. лв. (2.0%).

Балансов капитал

Собственият капитал в баланса на банковата система през първото тримесечие на 2020 г. нарасна с 209 млн. лв. (1.5%) и в края на март възлезе на 14.6 млрд. лева. През тримесечието се повишиха премийните резерви и внесеният капитал, уточняват от БНБ.

Качество на активите

Първото тримесечие на 2020 г. съвпадна с началото на пандемията COVID-19 и неблагоприятното влияние върху икономическата активност и дейността на кредитните институции. В тази среда продължиха операциите по намаляване на необслужваните кредити, разбираме от анализа на БНБ. За този период брутните необслужвани кредити и аванси спаднаха със 107 млн. лв. до 6 млрд. лева. За същия период общите брутни кредити и аванси намаляха с 80 млн. лв.  - до 94.4 млрд. лв. към края на март. Делът на брутните необслужвани кредити и аванси в общите брутни кредити и аванси в края на март възлиза  на 6.4% (при 6.5% в края на декември 2019 г.).

"При балансовите позиции, различни от кредити, качеството остана добро. Делът на дълговите ценни книжа в общите активи нарасна до 13%, като в портфейла преобладават тези на сектор "държавно управление". Намаляха вземанията от кредитни институции и същевременно се увеличиха паричните средства. Спад бе отчетен при капиталовите инструменти и делът им в активите на банковата система остана несъществен", отчитат експертите от Центалната банка.

Доходност 

Печалбата на банковата система се сви за година с 4.2% и в края на март възлезе на 296 млн. лева. Поради динамиката в активите и в балансовия капитал, показателят за възвръщаемост на активите (ROA) към края на март 2020 г. се понижи до 1.03%, а за възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) – до 8.11 на сто.

Регулаторен капитал

През първите три месеца на годината регулаторният капитал на банковата система нарасна със 769 млн. лв. (5.8%) до 14.0 млрд. лева. В края на март базовият собствен капитал от първи ред и капиталът от първи ред възлязоха съответно на 13.3 млрд. лв. и 13.6 млрд. лв., съобщават още от БНБ.

Ликвидност

Ликвидната позиция на банковата система и кредитните институции продължава да е солидна и допълнително укрепена в  резултат на  предприетите от БНБ мерки през март по отношение на чуждестранните експозиции на кредитните институции, категорични са експертите от Централната банка.

"През тримесечието се наблюдава субституция на пласменти с такива с по-висока ликвидност. Съотношението на покритие с ликвидни активи (LCR) остава значително над изискваното минимално ниво от 100%. В края на март 2020 г. отношението на ликвидно покритие за банковата система беше 261% и всички кредитни институции спазиха и надвишиха минималното изискване", уточняват от БНБ. Финанситет допълват, че спрямо края на 2019 г. отношението на ликвидно покритие се понижи в резултат на спад на "активите в централно правителство", което частично се компенсира от увеличение на "резервите в централната банка с възможност за изтегляне". В резултат на динамиката ликвидният буфер на банковата система намаля през периода с 2 млрд. лв. (6.5%) - до 28.9 млрд. лв., като в неговата структура се е повишил делът на най-високоликвидния актив.

Facebook logo
Бъдете с нас и във