Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Как проверяват проверителите на застрахователите?

Дияна Банкова, асистент одитор в “Moore Stephens Bulgaria Audit” OOD

Фалитът на застрахователната  компания "Олимпик"  АД  доказа, че това е един от най-рисковите бизнеси както на местно, така и на световно ниво. Основната причина е, че спецификата на този бизнес дава възможност за редица измами и злоупотреби. Но  това случаят с "Олимпик" повдигна много въпроси и по отношение на качеството на финансовата политика на застрахователните дружества.       
Ще припомним, че през 2016 г.  Комисията за финансов надзор  проведе  преглед и оценка на качеството на балансите на застрахователните дружества, за да се провери нивото на тяхната финансова издръжливост. Но тази проверка не засегна българските клонове на застрахователи от други държави в ЕС. А явно тя е била  необходима -  особено за клонове на компании от страни с висок рисков профил.

Резултатът от липсата на подобна оценка на балансите на клоновете на чуждестпранни застрахователи у нас е явен - не бяха защитени обществените интереси на 200 000 българи, застраховани в "Олимпик" АД, които останаха без задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобила си. Това събитие извади на показ проблемите в компетенциите, методите и подходите на надзорните органи на международно и на национално равнище. Невъзможността на застрахователния ни надзор да извършва текущ контрол върху показателите за финансова устойчивост на чужда компания, работеща в България чрез свой клон, е следствие от несъвършенството на европейските регулации. Това  обаче в доста голяма степен може да бъде поправено, ако надзорът  има възможност да изисква редовни одиторски проверки на дейността на даден клон,  а също  и да бъде запознат с одиторските доклади за самото дружество, чийто клон оперира в страната ни.

Специално за "Олимпик" - на клона му в България,  не е извършван независим финансов одит на клона му в България през последните две години.      
А за запазване на стабилността на едно застрахователно дружество е от фундаментално значение дейността на вътрешния и външния контрол и одит, както и достоверността в актюерските изчисления. Макар в случая с "Олимпик" у нас да става дума за клон на чуждестранна компания,  от регулаторите не е прилаган достатъчно ангажиран подход. Добре е в случая да се проследи как  реагират колегиалните органи в други държави при подобни обстоятелства.      
Например във Великобритания се извършват задължителни инспекции на одиторите, които проверяват дружества, регистрирани извън Европейското икономическо пространство - Inspections of Third Country Auditors. Отговорен орган за тази дейност по британското законодателство е Financial Reporting Council. А правното изискване за извършване на одит на подобни предприятия възниква от  Директивата за задължителния одит (2006/43/ЕО), приета от ЕС през май 2006 г., и транспонирана в британското дружествено право през юни 2008 година.         

По-специално,  Директивата и законодателството на Обединеното кралство изискват от Financial Reporting Council, в качеството си на компетентен орган, да включва и регистрираните одиторски дружества от трети страни в своите системи за надзор и прегледи за осигуряване на желаното качество. Основният принцип е, че всички одитори, проверяващи компании, които търгуват на регулираните пазари на ЕС, трябва да подлежат на надзор, независимо от това къде е седалището на съответния емитент.  
Вероятно това е  коректният подход за защита на обществените интереси. Финансовите одити на дружествата от рисковите държави да подлежат на надзорна проверка и контрол. Прилагането на тази превантивна мярка би довела до намаляване на рисковете, пред които са изправени клиентите на клонове, собственост на дружества от базирани в държави, които било заради финансовата, политическа или икономическа конюнктура, или пък заради специфичното си законодателство са с висок рисков профил.  
Проблемът с българите, застраховани в "Олимпик", е предизвикан от преднамерените  действия  на лица, които се възползват от  установените от тях слабости в работата на контролните органи  и в държавното управление. Такива слабости дават  възможност за престъпно поведение. Това пък предполага да  бъдат предприети съответните нормативни промени  за  подобряването и актуализирането на контролните и надзорните модели.       
  

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във