Банкеръ Daily

Финансов дневник

Как ЕК ще спре задаващата се вълна от лоши кредити

Европейската комисия представи стратегия за предотвратяване на натрупването в бъдеще на необслужвани кредити в целия Европейски съюз вследствие на кризата с коронавируса. Стратегията има за цел да гарантира, че домакинствата и предприятията в ЕС продължават да имат достъп до финансирането, от което се нуждаят по време на кризата.

По оценка на ЕЦБ общият размер на необслужваните заеми в еврозоната може да достигне 1.4 трлн. евро

Еврокомисията също казва, че в резултат на коронавируса необслужваните кредити в ЕС ще нараснат, въпреки че в комюникето й не се казва кога и в какъв размер ще се случи това. "При евентуално по-бавно възстановяване на европейската икономика от кризата, качеството на активите на банките — а оттам и възможностите им да отпускат заеми — биха могли да се влошат", признава ЕК.

Затова Комисията предлага поредица от действия, които да осигурят на държавите членки и финансовия сектор необходимите инструменти за справяне на ранен етап с нарастването на необслужваните кредити в банковия сектор на ЕС. Тези действия преследват четири основни цели.

На първо място ЕК поставя допълнително развитие на вторичните пазари за необслужвани активи, което ще позволи на банките да прехвърлят необслужваните кредити от балансите си, като същевременно длъжниците получат допълнителна по-голяма защита. Важна стъпка в този процес би било приемането на предложението на Комисията относно лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити, което понастоящем се обсъжда от Европейския парламент и Съвета. Тези правила биха засилили защитата на длъжниците на вторичните пазари. Комисията вижда полза от създаването на централен център за електронни данни на равнище ЕС, за да се повиши прозрачността на пазара. Такъв център ще действа като хранилище на данни за пазара на необслужвани кредити, за да могат всички участници на пазара (продавачи на кредити, купувачи на кредити, лица, обслужващи кредити, дружества за управление на активи и частни платформи за необслужвани кредити) да си обменят по-добре информация, така че необслужваните кредити да бъдат по-добре управлявани. 

Еврокомисията лансира реформа на законодателството на ЕС в областта на несъстоятелността на дружествата и събирането на вземания: Това ще спомогне за хармонизиране на различните нормативни уредби за несъстоятелността в целия ЕС, като същевременно се запазят високи стандарти за защита на потребителите. Хармонизирането на процедурите по несъстоятелност би повишило правната сигурност и би ускорило събирането на вземания в полза както на кредитора, така и на длъжника. Комисията настоятелно призовава Парламента и Съвета бързо да постигнат съгласие по законодателното предложение за минимални правила за хармонизация относно ускореното извънсъдебно изпълнение по обезпеченията, което Комисията предложи през 2018 година.

По-любопитна е идеята за създаването на национални дружества за управление на активи и за насърчаване на сътрудничеството на равнище ЕС. Дружествата за управление на активи предоставят облекчение на банките, които изпитват затруднения, като им дават възможност да премахнат необслужваните кредити от своите баланси. По този начин банките могат отново да съсредоточат усилията си върху кредитирането на жизнеспособни предприятия и домакинства, вместо да управляват необслужваните кредити.

Комисията заявява готовност да подкрепи държавите членки, ако желаят да създадат национални дружества за управление на активи, и ще обмисли начини за насърчаване на сътрудничеството чрез създаването на мрежа на ЕС от национални дружества за управление на активи. 

На последно място е позиционирана държавната помощ за банковия сектор. От ЕК казват, че предвид особеностите на настоящата здравна криза правителствата имат възможност при необходимост да оказват подкрепа като предпазна мярка, за да се гарантира непрекъснатото финансиране на реалната икономика съгласно Директивата на ЕС за възстановяване и преструктуриране на банките и правилата за държавна помощ.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във