Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кабинетът утвърди промени в бюджетните програми за 2018-2021 г.

Правителството утвърди промени в класификацията на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми за периода 2018-2021 г. Тези бюджетните програми касаят компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2018-2021 г.

Програмната класификация следва да обхваща всички първостепенни разпоредители, чиито бюджети се включват в държавния бюджет, с изключение на бюджетите на Народното събрание, на съдебната власт и на Сметната палата. В рамките на първия етап на бюджетната процедура за 2020 г. новоопределените да прилагат програмен формат на бюджет бюджетни организации разработиха и представиха в Министерството на финансите бюджетните си прогнози по идентифицирани от тях области на политики/функционални области и бюджетни програми, на основата на които е изготвена настоящата промяна на класификацията.

В документа са отразени промени в класификацията по области на политики и бюджетни програми на Министерството на труда и социалната политика, на Министерството на отбраната и на Министерството на правосъдието поради настъпили нормативни и структурни промени, засягащи функциите и дейността им.

Целта на приетите промени на класификацията е свързана с повишаване на ефективното планиране, разпределение и управление на ресурсите в системата на публичните финанси на Република България и повишаване на качеството на бюджетните документи.

Очакваните резултати от прилагането на акта са свързани с разширяването на обхвата на бюджетните организации, прилагащи бюджетиране, ориентирано към резултатите, създаване на устойчива рамка на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми при разпределението на бюджетните разходи, както и по-голяма прозрачност в управлението на публичните средства.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във