Банкеръ Daily

Финансов дневник

Изостря се кредитният риск, предупреди БНБ

Продължителното запазване на текущите нива на кредитен растеж създават предпоставки за нарастване на задлъжнялостта и за натрупване на циклични рискове. Тези рискове могат да се под формата на увеличение на необслужваните кредити и на обезценките, предупреди Българската народна банка.

"Несигурността относно развитието на пандемията от COVID-19 остава значителна независимо от започналото подобрение в икономическата среда. Предвид на това, че към настоящия момент частният кредитен мораториум е изтекъл за съществена част от попадналите в обхвата му кредити, качеството на кредитния портфейл може да се влоши при потенциално отслабване на икономическата активност. Засега не се отчита съществена промяна в обема на необслужваните кредити, но по-високият им дял за кредитите с изтекъл мораториум спрямо нивото на съотношението за целия кредитен портфейл, както и регистрираното през 2020 г. нарастване на кредитите във Фаза 2 по МСФО 9, са признаци за изостряне на кредитния риск в сравнение с периода преди началото на пандемията", отчитат от централната банка.

Според изнесените данни показателите за доходността на банковия сектор се повишават. Това се случва благодарение за по-малко заделени провизии и нарастването на дохода от такси и комисиони. Банките се стремят да компенсират влиянието на ниските лихвени нива върху приходите чрез увеличено предлагане на кредити. Така се получава засилена кредитна активност, която е подкрепена допълнително от нарастването на депозитите и силната капиталова позиция на кредитните институции. Текущите лихвени нива създават условия и за повишено търсене на кредити, в резултат на което кредитната дейност се разширява с ускорени темпове, особено в сегмента на жилищните кредити. На този фон цените на жилищата продължават да нарастват със сравнително високи темпове.

Именно с цел да се засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките, през септември 2021 г. УС на БНБ увеличи нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1.0% в сила от 1 октомври 2022 г.

"Решението за увеличаване на нивото на антицикличния буфер бе оповестено 12 месеца преди влизането му в сила... За периода до края на третото тримесечие на 2022 г. равнището на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, се запазва на ниво от 0.5%. Текущите нива на капиталовите съотношения са значително над минималните регулаторни изисквания и изискванията за капиталови буфери. Принос за това има взетото през януари 2021 г. решение на УС на БНБ за запазване на ограничението върху разпределянето на дивиденти и за капитализиране на пълния обем на реализираната през 2020 г. печалба на банките. Въведеното от юни 2021 г. минимално изискване за отношението на ливъридж по Стълб I от 3% се покрива от банките със значителен излишък", отбелязват от БНБ.

От регулатора отчитат, че ликвидната позиция на банковия сектор се запазва солидна, като нивата на отношението на ликвидно покритие са значително над регулаторните изисквания.

"Въпреки че продължителното задържане на текущите лихвени нива би могло да повлияе върху нагласите на вложителите към по-активно търсене на инвестиционни алтернативи на банковите депозити, в краткосрочен план е малко вероятно този фактор да окаже съществен ефект върху динамиката на депозитната маса. Същевременно управлението на ликвидността следва да е съобразено с вероятността за изменения в обема и структурата на депозитите, породени от промени във финансовото състояние на предприятията и домакинствата в условията на повишена несигурност относно развитието на икономическата среда", обобщават от Българската народна банка.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във