Банкеръ Daily

Финансов дневник

Излишъкът в бюджета е 1 468,1 млн. лева

Правителството одобри на днешното си редовно заседание годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2016 г. и доклада към него, и предлага на Народното събрание да го разгледа и приеме.

На база на данните от годишните отчети за касово изпълнение на бюджета на първостепенните разпоредители, 2016 г. приключи с излишък по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа в размер на 1 468,1 млн. лева. Отнесен към БВП, излишъкът по КФП за 2016 г. представлява 1,6 на сто. За сравнение, в разчетите към Закона за държавния бюджет за 2016 г. е заложен дефицит за годината в размер на 1 800 млн. лв., което означава, че спрямо заложеното в програмата за годината се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с 3,3 млрд. лева. Бюджетното салдо на сектор „Държавно управление” за 2016 г. по методологията на Европейската система от национални и регионални сметки, съгласно априлските Нотификационни таблици за дефицита и дълга, е минимален излишък в размер на 0,03% от БВП, което съответства на разпоредбите на чл. 25, ал. 2 на Закона за публичните финанси. Следва да се отбележи, че 2016 г. е първата фискална година с бюджетен излишък по КФП и положително салдо на сектор „Държавно управление“ след 2008 година.

Фискалният резерв към 31.12.2016 г. е 12,9 млрд. лв., в т.ч. 11,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,8 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Фискалният резерв към края на годината е над определения в чл. 64 на ЗДБРБ за 2016 г. минимален размер от 4,5 млрд. лева.

Приходите и помощите по консолидираната фискална програма за 2016 г. са в размер на 33 959,4 млн. лв., което представлява 102,9% спрямо годишните разчети, а представени като относителен дял в БВП – 36,7 на сто. Съпоставени с 2015 г., постъпленията по КФП бележат номинален ръст от 5,5% (1 759,9 млн. лева). Данъчните приходи за годината възлизат на 26 902,7 млн. лв., което представлява изпълнение от 103,5% на годишните разчети. Неданъчните приходи са в размер на 4 150,1 млн. лв., което представлява 92,6% изпълнение на годишните разчети, а приходите от помощи и даренията (основно средства от структурните и Кохезионния фондове, от ЕЗФРСР и ЕФР, от средства за директни плащания към земеделските производители и плащания по пазарни мерки и др.) за 2016 г. са в размер 2 906,6 млн. лв., което представлява 114,3% спрямо разчета за годината. Приходите в частта на преките данъци възлизат на 5 037,3 млн. лв., което представлява 107,5% спрямо годишния разчет. Съпоставени с 2015 г., преките данъци нарастват с 9,7% (445,7 млн. лв.). Приходите от косвени данъци са в размер на 13 561,7 млн. лв., което представлява 102,3% от годишния разчет. Съпоставени с 2015 г., косвените данъци бележат ръст от 8,9% (1 111,2 млн. лв.). Постъпленията от други данъци (включват други данъци по ЗКПО, имуществени данъци и др.) са в размер на 985,9 млн. лв., което представлява 108,2% спрямо годишния разчет и нарастват с 13,8% (119,5 млн. лв.) спрямо 2015 година. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски към 31.12.2016 г. са в размер на 7 317,8 млн. лв. или 102,6% спрямо планираните за годината, като спрямо 2015 г. нарастват с 370,7 млн. лв. (5,3%).

Разходите по КФП за 2016 г., включително вноската в бюджета на ЕС, представляват 35,1% от БВП, а общият им размер е 32 491,4 млн. лева. Съпоставено с разчетите към ЗДБРБ за 2016 г., разходите представляват 93,3 на сто от планираните за годината, а спрямо предходната 2015 г. година намаляват с 2 193,4 млн. лв. (6,3%). По-ниското усвояване на разходите през 2016 г. е свързано преди всичко със забавяне при капиталовите разходи. В структурно отношение по-ниско усвояване на планираните разходи се отчита по сметките за средства от ЕС, което е свързано основно със стартирането на процедурите за кандидатстване и изпълнение на проектите по новия програмен период 2014-2020 г., административни трудности и други.

Лихвените плащания възлизат на 734,3 млн. лв. (91,5% от планираните за 2016 г.), текущите нелихвени разходи – на 27 026,0 млн. лв. (100,6% спрямо разчета за годината) и капиталови разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) – 3 871,5 млн. лв. (63% от разчетите към ЗДБРБ за 2016 г.).

Вноската на България в общия бюджет на ЕС, изплатена за 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 859,5 млн. лв. (0,9% от БВП), което е в съответствие с действащото през годината законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Със същото решение правителството одобри Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2016 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2016 г., които предстои да бъдат внесени в Народното събрание. Общият паричен ресурс към 31.12.2016 г. по сметка на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в Българска народна банка е в размер на 2 658,1 млн. лв., от който 2 657,0 млн. лв. са оформени в годишни депозити с решения на управителния съвет на Фонда. По отношение на държавния дълг предвидените законови ограничители са спазени, като размерът му към 31.12.2016 г. е 25,8 млрд. лв., което представлява 96,8% от заложения лимит за максималния размер на държавния дълг към края на 2016 г. в ЗДБРБ за 2016 г. в размер на 26,6 млрд. лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във