Банкеръ Daily

Финансов дневник

Юридическите лица с нестопанска цел трябва да дадат оценка на риска от пране на пари

Те трябва да приемат и Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на финансирането на тероризма

Остава един месец до изтичането на крайния срок (13 септември 2020 г.), в който юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) трябва  да изготвят оценка на риска по реда на чл. 98, ал. 4 на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП). До тази дата те трябва и да приемат Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на  изпирането на пари и финансирането на тероризма по отношение на дейността на юридически лица с нестопанска цел. 

Задължението се отнася до ЮЛНЦ, които имат годишен оборот над 20 000 лв. за изтеклата година. Под "годишен оборот" трябва да се разбира общият оборот на ЮЛНЦ, включващ сумата от приходите, посочени в раздел I. Приходи от дейността от Отчета за приходи и разходи от нестопанска дейност (приложение 2 към НСС 9) и общо приходите от оперативната дейност, посочени в отчета за приходи и разходи от стопанска дейност (приложение 2 към НСС 1), в случай че е приложимо. 

Примерни Вътрешни правила за контрол и предотвратяване  на изпирането на пари и финансирането на тероризма по отношение на дейността на юридически лица с нестопанска цел, както и Методология и критерии за оценка на риска по реда на чл. 98, ал. 4 и 5 от ЗМИП са публикувани на електронната страница на Държавна агенция "Национална сигурност".

Независимо от годишния си оборот, ЮЛНЦ могат да изготвят оценка на риска по чл. 98, ал. 4 от ЗМИП и когато преценят, че е налице опасност от използване на дейността им за: изпиране на пари или финансиране на тероризъм от отделни терористи, терористични организации и лица, финансиращи тероризма; прикриване на финансирането на тероризъм чрез използването на лица със законни цели и дейност, включително с цел избягване блокиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси; отклоняване на средства, предназначени за законни цели, към отделни терористи, терористични организации и лица, финансиращи тероризма. (чл. 98, ал. 5 от ЗМИП). В този случай, сроковете за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 5 и приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтичат на 21 август 2020-а. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във