Банкеръ Daily

Финансов дневник

Инвестбанк увеличи капитала си с 10 млн. лева

„Инвестбанк“ АД проведе редовно годишно общо събрание на акционерите, съобщиха в понеделник (25 юни) от банката. По време на събранието Управителният съвет на „Инвестбанк“ АД представил пред акционерите годишния доклад за дейността и одитирания годишен финансов отчет на банката за 2017 година.

Общото събрание прие и решение за увеличение на капитала на банката с 10 000 000 лв. /десет милиона лева/, като част от стратегията за развитие на кредитната институция. Увеличението ще се осъществи чрез издаване на нови 10 млн. броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, всяка с номинална и емисионна стойност от по 1 лв., при отпадане предимствата на акционерите по чл.194, ал. 1 от Търговския закон и под условие за изкупуване на акциите от увеличението от акционера „Феста Холдинг “ АД.

След планираното увеличение, акционерният капитал на банката ще нарасне на 131 666 667 лв. /сто тридесет и един милиона шестстотин шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и седем лева/, а собственият капитал на банката ще бъде в размер на 205 997 000 /двеста и пет милиона деветстотин деветдесет и седем хиляди лева/, което ще повиши конкурентоспособността й и ще спомогне за постигането на стратегическите бизнес цели на банката.

За одиторски дружества на банката през 2018 г. общото събрание избра „БДО България“ ООД и „Одит Корект“ ООД, предварително съгласувани с БНБ.

Приети бяха всички точки от обявения дневен ред на общото събрание на акционерите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във