Банкеръ Daily

Финансов дневник

„Инвестбанк“ успешно приключи финансовата 2019 г. и изпълни препоръките на ЕЦБ

„Инвестбанк“ АД успешно приключи финансовата 2019 година с положителен финансов резултат в размер на 34,95 млн. лв. преди провизии и печалба след данъчно облагане в размер на 2,09 млн. лв., за която Общото събрание на акционерите проведено на 10.02.2020 г. взе решение да бъде капитализирана.

Активите на банката възлизат на 1 898 млн. лв., като нетните кредити и аванси на клиенти формират дял от 37,8% от общите активи. Брутният кредитен портфейл на „Инвестбанк“ АД е в размер на 781 млн. лв., като се отчита  намаление спрямо предходната година с 8,12%, дължащо се основно на отписани от баланса необслужвани кредити за сметка на провизии на стойност 54,34 млн. лв.

Привлечените средства към края на 2019 г. възлизат на 1 665 млн. лв, като депозитният портфейл на граждани и домакинства е 1 227 млн. лв. и запазва структуроопределящия си дял от 73,7% (67,13% към декември 2018 г.). от общата влогова база от нефинансови клиенти.

Общите приходи от дейността за 2019 г. са в размер на 61,2 млн. лв., като отчетеният спад се дължи на еднократният ефект от вливането на  ТБ Виктория в „Инвестбанк“ АД през м.ноември 2018 г. – отрицателна репутация в размер на 22,58 млн. лв.

С най-голям дял в структурата на нетните приходи от дейността са нетният доход от такси и комисиони 45,61% при 28,00% към декември 2018 г., като отчетеният ръст е 17.61%. Нетният лихвен доход съставлява 42,70% от нетните приходи, като делът му нараства с 8.85%. Другите нетни приходи в края на 2019 г. са 11,69% от нетните приходи.

Нетният лихвен доход намалява с 13% (3,9 млн. лв.) спрямо 2018 година, дължащо се на по-ниските приходи от лихви по кредити и ЦК. Положително влияние върху нетния лихвен доход продължава да оказва по-същественият спад на разходите за лихви, отколкото нивото на приходите от лихви. В резултат на намалението на лихвените нива по привлечените средства от клиенти, разходите за лихви се понижават значително с 5,09 млн. лв. (38,02% спад) спрямо декември 2018 г.

Ръст от 12,2% се отбелязва в нетните приходи от такси и комисиони, като през 2019 г. те възлизат на 27,9 млн. лв. при 24,9 млн. лв. в края на 2018 г.

Положителен ефект в размер на 823 хил.лв. е постигнат от реализаци на придобити активи на обща стойност 19,743 млн.лв, а прихода от ефективното управление на инвестиционните имоти е 1 млн.лв.

Административни разходи през 2019г. не търпят съществено изменение и са на приблизително едно и също ниво, като нарастването от 4,36% е в резултат от прилагането на новия международен счетоводен стандарт за финансово отчитане.

Коефициентът на капиталова адекватност на „Инвестбанк“ АД към 31 декември 2019 г. е 19.55%. Адекватността на капитала от първи ред е също 19.55%, а съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 16,07%.

Собственият капитал на банката възлиза на 218,615 млн. лева, като през 2019 г. резервите на банката нарастват с 7,8 млн. лв. Приключи успешно и преоформянето на притежаваните от банката дългово капиталово хибридни инструменти в размер на 39,210 млн.лв. в акционерен капитал, като мярка за заздравяване на капиталовата позиция. Предстои увеличение на акционерния капитал с 21,945 млн.лв., след което собственият капитал ще достигне 240,210 млн.лв.

С посочените и реализирани от страна на банката мерки и действия са изпълнени препоръките на ЕЦБ, в т.ч. отчетеният в утежнения сценарий капиталов недостиг е изцяло покрит.

Данните са на база заверен от одиторските предприятия Годишен финансов отчет за 2019 г. на Инвестбанк АД, приет от ОСА, публикуван и наличен в Търговския регистър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във