Банкеръ Daily

Финансов дневник

„ИНВЕСТБАНК“ АД С ПОВИШЕН ДЪЛГОСРОЧЕН РЕЙТИНГ

С решение от края на месец март 2021 г., БАКР – Агенция за кредитен рейтинг АД повиши с една степен кредитния рейтинг на „Инвестбанк“ АД. Дългосрочният рейтинг на финансовата институция беше повишен на B, като перспективата по него отново бе определена като стабилна.

Мониторингът отчита стабилизиране на финансовите резултати на банката, повишаване на капиталовата база и капиталовата адекватност. И през 2020 г. капиталовата база на банката запазва положителна тенденция на нарастване, отчитайки увеличение от 8.4% спрямо предходната година. Сумата на активите на банката нарастват с 15.9% на  годишна база, като към края на декември 2020 г. възлизат на 2.201 млрд. лв. при 1.898 млрд. лв. за предходната година.

За същия период обемът на привлечените средства от „Инвестбанк“ АД отбелязва ръст от 17.2% на годишна база, като впечатление прави значителното увеличение на привлечените средства от корпоративни клиенти – 58.2 на сто. Към края на декември 2020 г. привлечените средства от физически лица са в размер на 1.265 млрд. лв., като се отчита ръст от 39 млн. лв., както при текущите сметки, така и при срочните депозити.

Собственият капитал на банката възлиза на 246.61 млн. лв. и включва акционерен капитал 155.57 млн. лв., резерви в размер на 91.04 млн. лв., в това число неразпределена печалба за текущата година 2.2 млн. лева. През 2020 г. акционерният капитал на Банката се увеличи с 23.9 млн.лева, а резервите нараснаха с 34.6 млн. лева.  

Дейността на „Инвестбанк“ АД през 2020 г. бе повлияна от пандемията от COVID-19, като банката се включи в програмата на Българска банка за развитие АД (ББР АД) за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 и Програма на ББР АД за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19.

През 2020 г. „Инвестбанк“ АД успешно реализира редица проекти, свързани с дигиталната трансформация на банката и предложи на своите клиенти нови иновативни услуги като „Онлайн Депозит“ и „Онлайн Бърз кредит“, използващи дистанционна идентификация на клиентите и подписване на документите с облачен КЕП.

Разработен бе и продукт Бърз кредит, предлаган  на гише във финансовите центрове на банката с време на одобрение до 15 минути. Надградена бе услугата за Интернет банкиране с нови функционалности, спестяващи време и улесняващи  клиента. Модернизирана бе и цялата мрежа от банкоматни устройства, осигуряващи удобството и оптималното ниво на обслужване.

От края на месец август 2020 г. клиентите на „Инвестбанк“ АД вече имат възможност да извършват безконтактни транзакции, вноски на средства по своите сметки, както и да погасяват задължения по кредитни карти в извънработно време и през почивните дни.

Изминалата 2020 г. може да се определи като успешна за „Инвестбанк“ АД, независимо от значителната икономическа несигурност, породена от пандемията COVID-19. Заедно с добрите финансови резултати, бе постигнато и значително подобряване на качеството на портфейла.

През 2021 г. предстои реализацията на значими проекти, част от които са: ново приложение за мобилно банкиране, нов корпоративен сайт, развитие на вътрешната документна информационна система, развитие на нови онлайн продукти и т.н.

Facebook logo
Бъдете с нас и във