Банкеръ Weekly

Финансов дневник

И скъп, и слаб контрол над фонд "Земеделие"

Сметната палата даде 6 месеца срок на министъра на земеделието Десислава Танева да засили надзора над фонд "Земеделие".

Сметната палата констатира слаб контрол и липса на планиране в Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) въпреки големите суми, вложени за надзора му. Това показва одитът за качеството на контрола, който упражнява министърът на земеделието и храните върху дейността на разплащателната агенция за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2014 година.

"Постигането на ефективност на контрола върху дейността на Разплащателната агенция, упражняван от министъра на земеделието и храните в качеството му на компетентен орган, все още е предизвикателство", пише в заключението на Сметната палата.

Забележките на одиторите са насочени основно срещу специализираното звено за контрол върху дейността на Разплащателната агенция, което трябва да осъществява координацията между министъра на земеделието, ДФЗ, Сертифициращия орган и Европейската комисия.

Проверката на Сметната палата установила, че дейността на звеното не се планира нито в годишен, нито в средносрочен аспект. Нещо повече - с изключение на 2008, 2009 и 2013 г. звеното не е планирало, нито е отчитало изпълнението на годишните цели.

През целия програмен период от 2007 до 2014 г. звеното е извършило едва 25 проверки. От тях 64% са фокусирани върху анализа и оценката на съответствието на дейността на Разплащателната агенция с критериите за акредитация. Това според одиторите измества акцента на контролната дейност от това да следи за спазването на препоръките на Сертифициращия орган към контрол за съответствието на дейността на ДФЗ с критериите за акредитация. А след началото на 2013 г. проверки с такава насоченост не са извършвани.

От всички препоръки за подобряване на дейността на ДФЗ са изпълнени едва 55%, става ясно от доклада. Според одиторите контролът не е гарантирал ефективна превенция срещу нередности и финансови корекции, тъй като не осигурява достатъчно информация за изпълнението на всички  препоръки.

Финансови корекции над 208 млн. лева

Относителният дял на наложените финансови корекции спрямо размера на сертифицираните разходи възлиза на 2.55 процента. Общият размер на сертифицираните разходи през одитирания период е бил 8.1 млрд. лв., а на финансовите корекции -  208.6 млн. лева. Този резултат се оказва съществено подобрение, тъй като делът на корекциите през 2008 г. спрямо този през 2014 г. намалява многократно - от 8.73 на 0.06 на сто.

12 млн. лв. за контрол

Размерът на реализираните финансови ползи от дейността по управление, контрол и одит на средствата от Европейски земеделски фондове за провеждането на Обща селскостопанска политика на ЕС в България през периода 2007-2014 г. възлиза на 7 969 023 022 лева. За контрол и одит през същия период са изплатени 12 143 461 лева.

"Съотношението разходи - ползи, показващо относителния дял на разходите за контрол и одит, който министърът на земеделието и храните упражнява върху дейността на Разплащателната агенция спрямо приходите от сертифицираните разходи, възстановени от ЕК, възлиза на 0.15 на сто", пресмятат одиторите. Това означава, че за всеки един лев разход за контрол и одит на Компетентния орган финансовата полза възлиза на 1.86 лева.

9.4 млн. лв. за Сертифициращ орган

Броят на възложените и прекратените или отменени обществени поръчки за избор на Сертифициращ орган през периода 2006-2015 г. показва, че 50% от организираните процедури са прекратени или отменени поради незаконосъобразност на решенията. Тази негативна тенденция се засилва след 2013 година. Броят на обществените поръчки, възложени чрез процедура на договаряне без обявление, пък превишава този на обществените поръчки, възложени чрез открита процедура. Този вид договаряне според одиторите се наложил като тенденция след 2010 г., но поставя в риск осъществяването на подбора на Сертифициращия орган. Съставените от него сертификати и доклади са основата, върху която се осъществява надзорната дейност на Министерството на земеделието за съответствието на дейността на ДФЗ с изискванията и критериите за акредитация.

За изминалия програмен период били сключени девет договора за сертификация на разходите на ДФЗ на обща стойност 9 404 067 лв. с ДДС.

"Недостатъчно ефективното управление на процеса по възлагане на обществените поръчки е довело до необходимостта от допълнително възлагане на дейности на Сертифициращия орган, което оскъпява процеса по сертификация с 866 хил. лв.", става ясно от доклада.

За да отпадне необходимостта тази дейност да бъде възлагана на външен изпълнител, в края на 2015 г. министърът на земеделието инициира създаването на държавен орган - Изпълнителната агенция "Сертификационен одит на средства от Европейските земеделски фондове".

Facebook logo
Бъдете с нас и във