Банкеръ Daily

Финансов дневник

И надзорно "да" за сделката между "Групама" и "Експрес Животозастраховане"

"Групама Животозастраховане“ ЕАД получи разрешение и от Комисията за защита на конкуренцията да придобие ЗАД "Експрес Животозастраховане" АД, става ясно от решение на регулатора, публикувано на 23 октомври. В началото на месеца и Комисията за финансов надзор също одобри сделката.

В хода на проучването били поискани становища и информация от клиенти и конкуренти на участниците в концентрацията, разбираме от решението на  регулатора.

Хората от  "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД  считат, че планираната сделка няма да окаже влияние върху пазара на животозастраховане от гледна точка на търсенето и предлагането, тъй като по данни на КФН за шестмесечието на 2019 г., обединената група ще има дял от около 5% на общия пазар на животозастраховане. Дружеството не очаква концентрацията да се отрази върху осъществяваната от него дейност, уточняват от "ДЗИ".

Според ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" ЕАД планираното придобиване не би нарушило добрите търговски практики в областта на животозастраховането.

От ЗАД "Алианц България Живот" АД пък посочват, че планираната сделка ще окаже влияние в посока консолидиране на застрахователния пазар, което обаче няма да окаже въздействие върху търсенето и предлагането на животозастрахователни продукти.

Колкото до мнението на  клиентите  - хората от Банка "ДСК“ ЕАД  изразяват  становище, че с оглед на  предстоящото вливане на "Еспресбанк" АД в Банка "ДСК" ЕАД и обединяването на клиентската им  база, очакват  да се запази обхвата и целевата група клиенти, които в момента ползват услугите на двете дружества. Предвид общия пазарен дял на двете обединяващи се застрахователни компании в рамките на около 5%, не се очаква след осъществяване на сделката обединената група да има съществено предимство пред останалите участници на пазара. Важно е да се уточни , че Банка "ДСК“ ЕАД има сключен договор за застрахователен агент с "Групама Животозастраховане" ЕАД (бившето "ДСК Гаранция" АД) за неопределен срок, като условията по сключения договор са непроменени и запазени и до настоящия момент. Дружеството счита, че отношенията между Банка "ДСК" ЕАД и "Групама Животозастраховане" ЕАД ще се запазят и след реализацията на планираната сделка. 

От "Експресбанк" АД напомнят , че до януари 2019 г. "ЗАД Експрес Животозастраховане" АД и "Експресбанк" АД са били част от една група - "Сосиете Женерал". От своя страна, "Групама Животозастраховане" ЕАД също свързва преобладаващата част от дейността си с клиентите на Банка "ДСК". Доколкото двете банки вече са част от една банкова група - ОТП, респективно двете застрахователни дружества също ще станат част от една група – "Групама", след сделката дейността на "Групама" ще бъде насочена към клиентите на двете банки, които предстои да се влеят в една. В тази връзка експертите   от "Експресбанк" АД не считат, че концентрацията ще има непосредствено отражение върху конкурентната позиция на обединената група по отношение на останалите застрахователни дружества. Очакванията са, че след осъществяване на сделката ще се изравнят стандартите на качеството на обслужване в двете застрахователни дружества.

Комисията за финансов надзор също е  изразила становище, че планираната сделка не би довела до съществено засилване на пазарното присъствие на обединената застрахователна на пазара в страната.

От решението на КЗК става ясно, че припокриване между дейностите на "Групама" и "Експрес животозастраховане" на пазара на животозастраховане и по-конкретно по отношение на застраховките - рискова застраховка "Живот" (с покритие само на риска смърт), смесена застраховка "Живот" и  застраховка "Злополука", при които нотифицираната сделка според комисията  ще окаже въздействие.

Въз основа на данните от КФН за общия премиен приход на пазара на животозастраховане, получен от животозастрахователите през 2018 г., след извършения анализ на пазара на животозастраховане от гледна точка на участници и реализирания от тях премиен приход през 2018 г., КЗК установила, че пазарът е фрагментиран. От животозастрахователните  дружества  само първите четири -  ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп", "ДЗИ-Живото-Застраховане" ЕАД, ЗАД "Алианц България Живот" и "Граве България Живото-Застраховане" ЕАД имат по над 10% пазарен дял, които заедно формират 83,61 на сто. След сделката, обединената група се нарежда на шесто място, с пазарен дял от 5,69%, като преди концентрацията участниците са съответно на шесто и седмо място по индивидуален пазарен дял. Следователно, след реализиране на сделката не се очаква разместване на пазарните позиции на животозастрахователните дружества,заключава  КЗК.

При анализ на отделните видове застраховки (в зависимост от покрития риск), пазарният дял на обединената група варира от 0,99% до 21,02 на сто. Незначителен пазарен дял групата ще има при смесена застраховка "Живот" – приблизително 1 процент. При застраховка "Злополука" обединената група формира 11,72% пазарен дял и ще заеме трета позиция след "ДЗИ-Живото-Застраховане" ЕАД и ЗК "Уника Живот" АД, които имат значително по-добро пазарно присъствие, с дялове съответно 42,98% и 24,71 на сто. При рискова застраховка "Живот" с покритие само на риска смърт обединената група достига по-висок пазарен дял от 21,02% и ще заеме второ място след ЗК "Уника Живот" АД, което дружество с дял от 42,12% е безспорен лидер при предоставянето на този вид застраховка.

"Следователно, може да се направи извод, че концентрацията няма потенциала да възпрепятства съществено конкуренцията на животозастрахователния пазар или да доведе до установяване или засилване на господстващо положение на участниците в нотифицираната сделка", разясняват от КЗК.

По данни от уведомлението, в следващите две години след придобиването на капитала, се предвижда преобразуване на "ЗАД Експрес Животозастраховане" АД, чрез вливането му в "Групама Животозастраховане" ЕАД.

Припомняме, че в средата на юли 2019-а дружеството изпрати заявление за това свое намерение в регулатоната институция. Както "БАНКЕРЪ" писа тогава, на 10 юли бе подписан договор за придобиване на 100% от акционерното  участие в животозастрахователнo дружество "Експрес Животозастраховане", част от "Банка ДСК" ЕАД, българско дъщерно дружество на Банка ОТП (OTP Bank Plc).

От решението на КФН стана ясно, че от "Банка ДСК" застрахователят ще придобие 42 082 обикновени поименни безналични акции от капитала на "ЗАД Експрес Животозастраховане", с номинална стойност 100 лв. всяка и  с обща стойност  4 208 200 лв., равняващи се на приблизително 58,45% от акционерния капитал и правата на глас в "ЗАД Експрес Животозастраховане".

Останалите 29 918 обикновени безналични поименни акции от капитала на "ЗАД Експрес Животозастраховане" компанията ще придобие от "Експресбанк" АД. Те са със същата номинална стойност и се равняват на 2 991 800 лв., като формират приблизително 41,55% от акционерния капитал и правата на глас в "ЗАД Експрес Животозастраховане".

"Групама Животозастраховане" ЕАД и "Групама Застраховане" ЕАД са изключителни дългосрочни партньори на "Банка ДСК" ЕАД в областта на застраховането. Дружествата са правоприемник на Застрахователна компания "ДСК Гаранция" ЕАД и Животозастрахователна компания "ДСК Гаранция" ЕАД.

"Групама България" е част от френската банково-застрахователна група Groupama Assurances Mutuelles. Компанията е на българския пазар от 2008 година. Тя предлага портфолио от застрахователни продукти, подходящи за всеки аспект от живота и дейностите на хората, партнирайки успешно с "Банка ДСК", както и с широка търговска мрежа от застрахователни брокери, агенти и туристически агенции в цялата страна. Фирмата има над 450 000 клиенти у нас. От 2014 г. компанията стартира мащабен проект по изграждането на собствена агентска структура.

"Групама" е френски лидер в застраховането с повече от 100-годишна международна експертиза и присъствие в десет държави. И до днес компанията е водеща в земеделското застраховане във Франция. С годините компанията се налага и на международния пазар като застраховател, предлагащ различни застрахователни и животозастрахователни продукти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във