Банкеръ Weekly

Финансов дневник

И ДЛЪЖНИЦИТЕ ЩЕ ИМАТ ДОСТЪП ДО КРЕДИТНИЯ РЕГИСТЪР

Няколко изключително неприятни недоразумения в отразяването на задълженията на различни банкови клиенти в кредитния регистър станаха причина на 28 септември 2006 г. управителният съвет на БНБ да приеме поправки в Наредба № 22. Тя определя реда за събиране и ползване на информация за предоставените от банките заеми.
До момента единствено кредитните институции имаха право да ползват регистъра, за да определят степента на задлъжнялост на гражданите и фирмите. Всъщност данните в регистъра играят изключително важна роля при вземането на решение дали да бъде отпуснат един кредит, или една банкова гаранция, или не. Когато попълват документи с искане за банково финансиране, и гражданите, и фирмите задължително посочват дали имат непогасени задължения, както и какъв е размерът им. След това тези данни се сверяват в кредитния регистър. Ако има несъответствие, обикновено исканото финансиране не се отпуска. При това - по правило, клиентът не получава обяснение за причините, поради които му е отказано.
През годината обаче имаше няколко случая, когато неточни данни в регистъра са осуетявали отпускането на заеми на фирми, като ощетените компании са подали протести в БНБ. От тях е станало ясно, че някои банки, при това от големите, не са отразявали навреме в регистъра информацията, че клиентът им е погасил задължението си. В същото време той вече е поискал заем от друга кредитна институция, като в документите е посочил, че няма дългове. Да, но в кредитния регистър по това време все още е фигурирало иначе погасеното задължение, само защото някой служител на бившия му кредитор не си е свършил работата. Ето защо справката показва, че фирмата е дала неточни данни за задълженията си. Вследствие на това тя не получава искания кредит и претърпява загуби.
За да не бъдат допускани подобни грешки и в бъдеще, УС на БНБ взе решение да запише в Наредба № 22 специална процедура, по която банковите клиенти ще могат да проверяват какви данни за задълженията им са записани в регистъра. И ако видят несъответствие, да алармират банката, на която са се издължили, да внесе съответните корекции. Клиентите ще трябва да подадат специална молба до БНБ, за да се запознаят с данните за своята задлъжнялост в кредитния регистър. Те ще получат информация за броя и размера на задълженията им, както и за качеството на тяхното обслужване - дали са редовни, или са просрочени и какъв е размерът на просрочието. Отговорът ще идва в срок от седем дни от датата, на която молбата е заведена в деловодството на БНБ. За справката клиентите ще плащат такса, която ще стане ясна едва когато редакциите в Наредба № 22 бъдат публикувани в Държавен вестник.

По данните на кредитния регистър в края на август в него са отразени 1 492 716 броя задължения на граждани и фирми, като отпуснатите заеми са 1 276 996 броя, овърдрафтите - 98 562 броя, поръчителствата - 25 698 броя, а гаранциите - 14 755 броя. Общият обем на регистрираните задължения е 25.55 млрд. лева. Близо 94% от тях се обслужват редовно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във