Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ХУБАВО Е ЦЯЛА ЕВРОПА ДА ГОВОРИ НА ЕДИН ЕЗИК В ОДИТИРАНЕТО

Г-н Подевен, бихте ли разяснили каква е мисията на европейската организация на експерт-счетоводителите?
- Европейската федерация на експерт-счетоводителите (FEE) е представителната организация на счетоводната професия в Европа. В нея членуват 44 професионални института на експерт-счетоводителите от 32 страни, или около 550 000 счетоводителя от Стария континент. Тя е организация с идеална цел и представлява интересите на счетоводната професия в Европа в най-широкия смисъл на думата. Това включва зачитане на обществения интерес при упражняване на професията, повишаване на нейното качество, хармонизация и либерализация на счетоводната дейност и на установения със закон одит и финансова отчетност в Европа. Освен това поощряваме сътрудничеството и обмяната на опит между професионалните счетоводни организации в Европа по отношение на въпроси от общ интерес, помагаме на институтите да прилагат директивите на Европейския съюз (ЕС). Като пример в това отношение мога да посоча новата директива за одитирането на ЕС.
Всъщност FEE е организация на институтите на дипломираните експерт-счетоводители. А също единствен представител и консултативна организация на счетоводната професия в Европа. Така че ние осъществяваме връзките между Европейската комисия и професионалните експерт-счетоводители.
Какво е предимството да си член на Европейската федерация на експерт-счетоводителите?
- Да станеш член на FEE означава да приемеш целите на федерацията и устава й, да участваш в нейната работа. Разбира се, процедурата за приемане като пълноправен член на FEE е доста трудна. Членовете на кандидатстващата организация трябва да извършват традиционните дейности на счетоводителя, да имат много висока степен на професионална квалификация и да преминават постоянно през обучение и изпити. А що се отнася до законово определената одиторска дейност, те трябва да бъдат оторизирани да извършват такива задачи без ограничение, т.е. да одитират всички счетоводни документи на всички категории компании. Що се отнася до директивите на ЕС, членовете на нашата организация трябва да бъдат оторизирани да практикуват тези дейности без ограничение.
Професията на експерт-счетоводителя национална професия ли е, или може да бъде международна професия? Възможно ли е експерт-счетоводители, които са получили своите сертификати в България, да одитират западни предприятия и обратно, примерно експерт-счетоводители от Франция да одитират български фирми?
- Този проблем всъщност е много прост и той е уреден от новата директива. Ние приемаме, че сме на едно и също професионално ниво. Но за да работиш в чужда страна е необходимо да знаеш нейния език и нейните закони. Затова новата директива предвижда кандидатите за такава работа да бъдат подложени на изпити, за да се провери дали те познават в достатъчна степен правните разпоредби в съответната държава, както и езика, който се говори там.
Според вас реално ли е в близките две-три години Международните счетоводни стандарти да станат единствените стандарти, по които да се води счетоводството за всички фирми в Европейския съюз?
- Вярвам, че това ще стане. Но е трудно да се приложи една и съща система за всички категории компании - например за публичните дружества, за малките и средните предприятия. Но със сигурност най-добре би било да говорим на един и същ език, когато става въпрос за одитиране.
Стана ясно, че Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) е кандидат да стане член на европейската организация (FEE). Кога би могло това да се случи?
- ИДЕС вече е член-кореспондент и сега работи за приемането му за пълноправен член на FEE. Самото приемане е един много дълъг и сложен процес. Кандидатстващата организация внася писмено заявление, което се разглежда. След това на кандидата се изпращат копие от устава на организацията и въпросник. Когато пълният комплект документи (официална молба-заявление, въпросник и имена на спонсорите, ако има такива) са готови, съветът на FEE натоварва двама свои представители със специалната задача да разгледат заявлението в рамките на три месеца. Те трябва и да посетят кандидата през този период. Решението за приемането се взема от общото събрание на FEE с мнозинство от две трети. Това решение по отношение на ИДЕС ще бъде взето през декември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във