Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Холандецът Доминик Бодуен влиза в надзора на "Евро инс"

Асен Христов

Застрахователно дружество "Евро инс" АД подготвя промени в надзорния съвет на 29 декември, съобщиха от фирмата, която е собственост на Асен Христов. Тогава на извънредно общо събрание Тодор Атанасов Данаилов ще бъде освободен от длъжност, а предложението е за член на надзора да бъде избран Доминик Виктор Франсоа Жозеф Бодуен, гражданин на Холандия. Той влиза в дружеството с мандат от три години, като ще получава брутно месечно възнаграждение в размер на 3500 лева. В кадъра на "Евро инс" той ще си партнира с Виолета Даракова, която е председател, и Ради Георгиев.

Заедно с това, непосредствено преди настъпването на 2015 г., акционерите ще обсъдят и промени в устава на "Евро инс". Те предвиждат управителният съвет на дружеството да има право да приема решения за увеличение на капитала до 120 млн. лв. в следващите пет години. Освен това с решение на надзорния съвет ще се определя кой да представлява дружеството. Според проекта за решение той ще овластява "един или повече от един от членовете на управителния съвет (изпълнителен(ни) директор(и)), който (които) извършва(т) представителните действия от името на дружеството и изпълнява(т) решенията на управителния съвет".

Основен акционер в ЗД "Евро инс" АД е "Еврохолд България" АД чрез "Евроинс Иншурънс Груп" АД, която има дял от 77.22% от капитала. Холдинговото дружество обединява инвестициите на компанията майка в застрахователния сектор на Балканите. Останалите книжа с право на глас на застрахователя са свободно търгуеми на фондовата борса.

В момента ЗД "Евро инс" очаква решението на Комисията за финансов надзор по внесения проспект за увеличение на капитала на дружеството. То бе гласувано на 19 август наизвънредно заседание на общото събрание на застрахователя. Публично ще се предложат 11 753 556 обикновени поименни безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност 1 лв. и с емисионна стойност 1.20 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във