Банкеръ Daily

Финансов дневник

Групата "Тексим Банк" удвои печалбата за полугодието

Иглика Логофетова - председател на Управителния съвет, и Мария Видолова -изпълнителен директор на банката.

Общите нетни оперативни парични постъпления от дейността на групата „Тексим Банк“ през първото шестмесечие се увеличават с 15.19% и възлизат на 9.98 млн. лева, според междинния консолидиран финансов отчет на кредитната институция. От дружеството отчитат намаление на нетния доход от лихви - с 2%, докато нетния доход от такси и комисионни се увеличава с 4.97 на сто.

От банката отбелязват, че приходите и разходите й за полугодието отразяват общата икономическа среда и въведеното извънредно положение в страната поради разпространението на ковид-19. Пандемията доведе до промяна в социалния живот и начина на организация на работата в много компании.

Консолидираният финансов резултат на "Тексим Банк" за шестте месеца на тази година е печалба от 1.36 млн. лева като тя почти се удвоява спрямо същия период година по-рано.

Банковата група включва "Тексим Банк" /банката майка/ и контролираните от нея три дъщерни дружества. В управляващото дружество "Тексим асет мениджмънт" ЕАД притежава 100% от капитала. То е организирало четири договорни фонда - "Тексим България", "Тексим Консервативен фонд", "Тексим Балкани" и "Тексим Комодити Стратеджи". Банката майка притежава по 100% от дружествените дялове на "Тексим Проекти" ЕООД и на „Тексим Проджект къмпани“ ЕООД.

В края на юни активите на "Тексим Банк" са нараснали с 0.06% спрямо 2021-а до 537.48 млн. лева. Това е резултат от намаление на балансовата стойност на кредитите на клиенти, различни от банки, и ръст на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа. Портфейлът на банката по кредитополучатели сочи 71.2% дял на корпоративните клиенти и 28.8% за граждани и домакинства.

„Тексим Банк" продължава политиката за ръст в кредитирането чрез предлагане на нови продукти. Числата обаче показват намаление на размера на заемите както към частни лица, така и към корпоративни клиенти.

От банката отбелязват, че причините за незначителното намаление в портфейлите е породено от икономическата обстановка в страната и влиянието на ковид-19. Заедно с това, от кредитната институция запазват политиката на консервативен подход при разрешаване на заемите за своите клиенти, като текущо се анализира състоянието на секторите със затруднения.

Също така инвестициите в ценни книжа се увеличават.

Общата сума на задълженията на банката бележи ръст от 0.01% спрямо края на миналата година. В структурата на пасива с най-голям дял са привлечените средства от клиенти, различни от кредитни институции, без задълженията по оперативен и финансов лизинг – 93.61%, но техния размер намалява.

Най-големите акционери са "Уеб финанс холдинг" АД с дял от 18.88%, "Сила холдинг" АД - с 8.93%, и ПОК "Съгласие" АД - с 6.98 процента. "Инвест кепитъл" притежава 5.17% от книжата с право на глас. Дружествата "Датамакс" АД, "Датамакс систем холдинг" АД и "Итрейд" АД, в качеството им на свързани лица, притежават заедно 14.81% от капитала.  От мениджърите на "Тексим банк" единствено Мария Видолова - член на управителния съвет и изпълнителен директор, има акции в дружеството, което управлява - 569 акции или 0.002 процента.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във