Банкеръ Daily

Финансов дневник

"Групата ЦКБ" сви нетната печалба до 33.11 млн. лева

В следващите пет години ЦКБ ще може да увеличава капитала си с нови обикновени и/или привилегировани акции до 90 млн. лева.

Към края на миналата година финансовият резултат на "Групата ЦКБ" от продължаващи дейности е нетна печалба в размер на 33.11 млн. лева, става ясно от счетоводния отчет на дружеството. Спрямо същия период на 2017-а е отбелязан спад от 7.38 на сто.

Банковата група на консолидирана основа включва "Централна кооперативна банка" АД и контролираните от нея дъщерни фирми - "Централна кооперативна банка" - Скопие (с дял от 87.35%) и управляващото дружество "ЦКБ асетс мениджмънт" ЕАД (100% от капитала). През декември ЦКБ прехвърли контрола върху АО "ИК Банк" - Казан (Република Татарстан) върху свързано лице и това дружество не участва в консолидирания отчет на "Централна кооперативна банка" АД.

Балансовата стойност на активите на ЦКБ на консолидирана основа в края на декември е 5.871 млрд. лева, като през четвъртото тримесечие се увеличава с 29.109 млн. лева. Делът на паричните средства в каса и в разплащателни сметки е малко под една трета, отбелязват от банката.

Размерът на предоставените кредити и аванси на клиенти леко намалява през четвъртото тримесечие до 41.90 на сто. Банката майка работи със специализирани финансови институции, регистрирани по Наредба №26 на БНБ, за придобиване на вземания по кредити, поради което делът на заемите в неизпълнение в портфейла на групата е по-нисък от този на банковата система.

В края на декември общата стойност на задълженията на "Групата ЦКБ" е намалял с 0.93% до 5.341 млрд. лева. Основната част от тях - над 98%, са към други депозанти - граждани, предприятия и нефинансови институции, като намалят спрямо третот тримесечие (с 0.65%). В същото време групата поддържа стабилна структура на привлечениет средства, което пък й позволява независимост от външно финансиране по време на флунктуациите на финансовите пазари, отбелязват мениджърите на банката.

Собственит капитал на ЦКБ на консолидирана основа нараства с 18.90% спрямо края на 2017 година до 529.57 млн. лева.

На 27 декември миналата година се проведе извънредно общо събрани на акционерите на ЦКБ, което гласува промени в устава на дружеството. С тях те овластиха управителния съвет с одобрението на надзорния съвет на банката в следващите пет години да вземат решения за увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции с обща номинална стойност за посочения срок до 90 млн. лева.

Публикуването на финансовия отчет (на 10 март) не повлия върху цената на акциите на ЦКБ, които се търгуват при 1.705 лв. за брой при затварянето на БФБ на 12 март. На следващия ден нямаше сделки с тези книжа. Но от началото на тази година котировките са скочили с 26.30 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във