Банкеръ Daily

Финансов дневник

Големите застрахователи имат 90.5% от общия брутен премиен приход


В Застрахователния сектор в България оперират 36 дружества. Към 30 септември 2019 г. 25 от тях са в сферата на общото застраховане, а 11 – в сферата на животозастраховането.


Най-големите десет застрахователя на общо застрахователния пазар имат 90.5% от общия брутен премиен приход към края на третото тримесечие на 2019 г. (88.6% към края на същия период на 2018 г.). Делът на най-големите пет животозастрахователни дружества в общия брутен премиен приход към края на третото тримесечие на 2019 г. възлиза на 92.5% (84.8% за аналогичния период на 2018 г.).

Считано от 31 декември 2018 г., „ОББ – Животозастраховане“ EАД се вля в „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД. Консолидацията на Животозастрахователния пазар продължава, след като на 31 октомври 2019 г. „Групама Животозастраховане“ ЕАД, българското дъщерно дружество на френската банково-застрахователна група „Groupama Assurances Mutuelles“, обяви приключването на сделката по придобиването на 100% от акциите на „Експрес Животозастраховане“ от„Банка ДСК“ ЕАД и „Експресбанк“ ЕАД.


ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ


Брутната записана премия за общо застрахователния пазар към 30 септември 2019 г. възлиза на 1,807 млн. лв., което представлява ръст от 17% спрямо същия период на предходната година (1,540 млн. лв.). Към 30 септември 2019 г. първите 10 застрахователя концентрират 90.5% от общо брутния премием приход на общозастрахователния пазар.
ЗК „Лев Инс“ АД заема челната позиция с брутен премиен приход в размер на 246.7 млн. лв. или 13.6% пазарен дял, като запазва същата позиция спрямо 30 сепрември 2018 г. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ е на втора позиция с 11.8% пазарен дял, а на трета позиция е „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД с 10.5% пазарен дял.

Нетната печалба в общото застраховане достига до 109 млн. лв. през деветмесечието на 2019 г., като нараства с 15% спрямо аналогичния период на 2018 г. (95 млн. лв.). „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД заема челната позиция с 20% от печалбата в сектора за деветмесечието на 2019 г., като увеличава нетния си доход с 43% спрямо предходната година. „Дженерали Застраховане“ АД заема второ място в класацията със 17% дял от печалбата в сектора, като бележи ръст от 78% спрямо деветмесечието на 2018 г. ЗАД „Алианц България“ e на трето място с 13% от печалбата в сектора за 2019 г., като увеличава нетния си доход с 3% спрямо аналогичния период на 2018 г.

 


Покритие на застрахователните резерви


Покритието на застрахователните резерви представлява съотношението на инвестициите в акции, дългови ценни книжа, дялове в инвестиционни фондове, депозити в банки, други предоставени заеми, дял на презастрахователите в резервите от една страна, спрямо техническите резерви на застрахователите от друга.

С най-високо съотношение от десетте водещи дружества към 30 септември 2019 г. е ЗАД „Алианц България“ АД (115%), следвано от „Дженерали застраховане“ АД (114%) и „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД (112%). Към края на третото тримесечие на 2018 г. с най-висока стойност на този коефициент от топ 10 дружествата е било ЗАД „Алианц България“ (123%), следвано отново от „Дженерали застраховане“ АД и „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД. По-високите нива на този показател в групата „Други“ се дължи на серия от фактори, включващи висока степен на презастраховане, начална фаза на застрахователна дейност и други.

 


Квота на щетимост


Квотата на щетимост представлява съотношението на разходите за изплатени застрахователни претенции спрямо нетно спечелените премии и е важен индикатор за застрахователите, тъй като показва доколко спечелените премии покриват разходите за щети.

С най-висока квота на щетимост сред топ 10 на общозастрахователните дружествакъм края на 30 септември 2019 г. са „ЗЕАД ДаллБогг: Живот и здраве“ ЕАД (72%), следвани от „Застрахователно дружество Евроинс“ АД (62%) и ЗК „Лев Инс“ АД (61%). Към края на същия период през 2018 г. ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД са били с най-висока стойност на квотата на щетимост в топ 10 (107%), следвано от ЗК „Лев Инс“ АД и „ЗЕАД ДаллБогг: Живот и здраве“ ЕАД. 

 


Комбинирана квота


Комбинираната квота включва както разходите за застрахователни обезщетения, така и аквизиционните и административните разходи, съотнесени към нетно спечелените премии. Общата сума на спечелените премии, разходите за обезщетения, аквизиционни и административни разходи образува така наречения технически резултат на застрахователите.

С най-висока комбинирана квота сред десетте водещи общозастрахователните дружества на база премии към края на септември 2019 г. са „ЗЕАД ДаллБогг: Живот и здраве“ ЕАД (107%), следвано от „Застрахователно дружество Евроинс“ АД (101%) и ЗК „Лев Инс“ АД (88%). Към края на 30 септември 2018 г. трите дружества (от топ 10) с най-висока стойност на този показател са били ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД (142%), и „ЗЕАД ДаллБогг: Живот и здраве“ ЕАД (102%). Квотата на щетимост и комбинираната квота индикират, че разходите за застрахователни претенции определят до голяма степен стойностите на комбинираната квота, а от там и ефективността на дружествата.

 


Платежоспособност II


Капиталовото изискване за платежоспособност (КИП) показва необходимия капитал, който всяко едно застрахователно дружество трябва да поддържа, за да покрие застрахователните и финансови рискове, на които е изложено, съгласно изискванията на застрахователната регулаторната рамка, приложима в ЕС - Платежоспособност II.

 


ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ


Брутно записаната премия на дружествата, опериращи на животозастрахователния пазар към 30 септември 2019 г., възлиза на общо 377.7 млн. лв., което представлява ръст от 16% спрямо 30 септември 2018 г. (325.1 млн. лв.). На тази база към края на третото тримесечие на 2019 г. първите 5 застрахователя концентрират 92.5% от общо брутната записана премия за животозастрахователния пазар.

ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ запазва челната си позиция с брутен премиен приход в размер на 116.1 млн. лв. или 30.7% пазарен дял, което представлява ръст от 48.7% спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. „ДЗИ - Животозастраховане“ ЕАД се изкачва на втората позиция с 22.2% пазарен дял към 30 септември 2019 г., а ЗАД „Алианц България Живот“ заема третата позиция с 18.2% пазарен дял.

 

Нетната печалба в животозастрахователния сектор нараства с 26% през деветмесечието на 2019 г. до 33.4 млн. лв. спрямо 26.6 млн. лв. за деветмесечието на 2018 г. ЗК „Уника Живот“ АД заема първата позиция с 38% от печалбите в сектора за деветмесечието на 2019 г., като увеличава печалбата си над 8 пъти спрямо предходната година. „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД заема второ място в класацията с 18%, като се наблюдава спад от 34% спрямо 30 септември 2018 г. ЗАД „Алианц България Живот“ e на трето място с 18% от печалбите в сектора за деветмесечието на 2019 г., като увеличава печалбата си с 35% спрямо аналогичния период на 2018 г.

 


Покритие на застрахователните резерви


С най-високо покритие по този показател към края на септември 2019 г.се нареждат ЗАД „Алианц България Живот“ (177%), следвано от „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД (170%) и „ГравеБългария Животозастраховане“ ЕАД (153%). Основна промяна спрямо 30 септември 2018 г. сред топ 5 на животозастрахователните дружества се наблюдава при ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“, където съотношението към 30 септември 2018 г. е било чувствително по-ниско – 89%, докато към 30 септември 2019 г. нивото му достига 106%.

 


Квота на щетимост


С относително високи нива на щетимост за деветмесечието на 2019 г. са ЗАД „Алианц България Живот“ и „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД – съответно 78% и 46%, като „ДЗИ -  Животозастраховане“ ЕАД бележи значителен спад в този показател спрямо аналогичния период на предходната, година когато квотата му на щетимост е била 63%. ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ АД заема трета позиция по този показател сред топ 5 дружествата в животозастрахователния сектор през деветмесечните периоди на 2019 г. и 2018 г.

 


Комбинирана квота


Подобно на квотата на щетимост, с относително високи нива на комбинираната квота за деветмесечието на 2019 г. са бележи спад в този показател спрямо аналогичния период на предходната година, когато комбинираната му квота е била 91%. ЗК „Уника Живот“ АД заема трета позиция по този показател сред топ 5 дружествата в животозастрахователния сектор 30 септември 2019 г. със съотношение на комбинираната квота от 58%.

 


Платежоспособност II


 

Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Павел Пирински, Петър Кабакчиев, Росен Найденов и Радина Йорданова от Консултантския и Одит отделите на компанията. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на КФН.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във