Банкеръ Daily

Бюджет 2021:

ГЕРБ планира в следващите три години държавната хазна да е на минус

Министерството на финансите публикува законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Министерство представи и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2021-2023 г., която се явява мотиви към проектобюджета за догодина.

В съобщението на МФ се казва, че Консолидираната фискална програма ще приключи 2020 г. с дефицит в размер на 4.4 % от БВП, като до 2023 г. той ще намалее до 1.8 % от БВП. Правителството записва бюджетен дефицит от 5.2 млрд. лв. за 2020 г. и още 4.9 млрд. лв. за 2021 г., тоест общо над 10 млрд. лв. за кризисните следващите години.

През следващата година държавата залага таван за поемане на нов държавен дълг от 4.5 милиарда лева. В края на 2021 г. правителството залага минимален размер на фискалния резерв от 4.5 млрд. лева, като по последни данни размерът на фискалния резерв е 9.47 млрд. лева.

Във финансовата рамка за следващата година се залагат 27.17 млрд. лв. приходи. При данъчните приходи водещи ще са постъпленията от ДДС - 11.22 млрд. лв., следват приходите от акцизи - 5.58 млрд. лв. и тези от данъци върху доходите на физически лица 4.42 млрд. лева.

В разходната част доминират т.нар. текущи разходи - 13.54 млрд. евро. Предложени са капиталови разходи в размер на 2.46 млрд. лева. Трансферите от бюджета се очаква да бъдат 15.07 млрд. лева.

Заложени са 4.93 млрд. лв. трансфери към общините. "В Бюджет 2021 са предвидени еднократни трансфери за подпомагане на общини с население под 30 000 жители, които нямат достъп до общата изравнителна субсидия, съгласно механизма за нейното разпределение през 2021 г. Това са основно общини, при които е отчетено намаление на приходите от данък върху недвижимите имоти с повече от 5 на сто и на приходите от туристически данък с повече от 15 на сто по данни от отчета за касово изпълнение на бюджетите им към деветмесечието на 2020 г. спрямо отчета им за същия период от предходната година", казват от Министерството на финансите.

Според МФ приоритетите на Бюджет 2021 са политиката по доходите, образованието, политиката в областта на здравеопазването, социалната политика, пенсионната политика и политиката в областта на отбраната, акцентира министерството.

След увеличението на минималната заплата от 2021 г. на 650 лв. обаче се предлага замразяването й на това ниво през 2022 и 2023 година.

През 2021 г. ще бъде постигнато планираното удвояване на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти спрямо 2017 г., като за целта са разчетени 360,0 млн. лв. за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците и увеличение на възнагражденията с 57,8 млн. лв. за непедагогическия персонал.

За 2021 г. са планирани целогодишно средства за осигуряване на увеличението с 30% от 01.08.2020 г. на разходите за персонал на системите на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, в т.ч. за служители на първа линия, които бяха включени в социално-икономическия пакет на правителството.

Бюджет 2021 предвижда и увеличение с 10 % на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, включително и на средствата за осигурителни вноски, за всички структури, които не попадат в обхвата на пакета от социално-икономически мерки на правителството. За 2021 г. е разчетено увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности и за заетите в системата на съдебната власт, за които законодателно е регламентиран механизъм за формиране на възнагражденията.

В Бюджет 2021 са осигурени допълнителни средства, както следва: 474,0 млн. лв. за увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 250 лв. на 300 лв., считано от 1 януари 2021 г.; 94,0 млн. лв. за увеличение на максималния размер на получаваните една или повече пенсии от 1 200 лв. на 1 440 лв., считано от 1 януари 2021 г.; 884,2 млн. лв. за мерки, свързани с осъвременяване и изчисляване на пенсиите, в т.ч. за целогодишно изплащане на увеличените от 1 юли 2020 г. пенсии с 6,7 %, както и ново осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2021 г. с 5 на сто; 318,0 млн. лв. за изплащане на добавки към пенсиите на всички пенсионери до месец март 2021 г. включително.

Facebook logo
Бъдете с нас и във