Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ГАРАНЦИЯТА ПО ВЛОГОВЕТЕ ЩЕ СЕ ИЗРАВНИ С ЕВРОПЕЙСКАТА

От 12 април всички влогове и депозити до 25 хил. лв. в българските банки са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете. Това означава, че ако някоя банка у нас бъде обявена в несъстоятелност, депозитите на хората и на търговските дружества в нея ще бъдат изплатени изцяло, ако са до 25 хил. лева. Собствениците на влогове и сметки, чиито суми надхвърлят този лимит, също ще получат по 25 хил. лева. Възстановяването на останалата част от парите им обаче ще зависи от това колко бързо и ефективно синдиците на банката осребряват активите й. В случай че гражданин има депозит във фалирала банка за 50 хил. лв., той получава от Фонда гарантирания му размер от 25 хил. лв., а с останалите 25 хил. лв. влизат в списъка на кредиторите на банката, който се изготвя от синдиците й и се одобрява от съда. Когато един гражданин или фирма притежават повече от един депозит във фалирала банка, сумата на влоговете и сметките се обединява и гаранцията се изплаща върху общия им размер. Например ако един гражданин има депозит за 24 хил. лв., а салдото по текущата му сметка или по сметката на дебитната му карта е 2 хил. лв., фондът му изплаща само 25 хил. лева. За останалите 1000 лв. той се нарежда в списъка на кредиторите (на четвърто място) заедно с останалите граждани, фирми и с Фонда за гарантиране на влоговете. Техните вземания се удовлетворяват едва след като фалиралата банка погаси задълженията си към кредитори, които са гарантирани с ипотека или с особен залог и след като се покрият текущите разходи по несъстоятелността на институцията. Гражданите и фирмите трябва да имат предвид, че ако имат задължения към фалиралата банка, размерът им се приспада от сумата на депозитите, подлежащи на гаранция. Да кажем, че едно дружество има по сметки в затворена кредитна институция 30 хил. лв., а задълженията му към нея са 10 хил. лева. При това положения дългът се вади от размера на депозитите и получената сума от 20 хил. лв. се изплаща на дружеството от Фонда за гарантиране на влоговете. В случай че фирмата дължи 30 хил. лв., а по сметките си във фалиралата банка има 10 хил. лв., дългът й се намалява до 20 хил. лева. Фондът не изплаща пари на фирмата, а тя трябва да върне незабавно сумата от 20 хил. лв., които дължи на обявената в несъстоятелност банка. Фондът започва да изплаща гарантирания размер на влоговете не по-късно от 45 дни след датата на отнемане на лиценза на търговската банка. Клиентите могат да получат парите си в клоновете на специално избрана от Фонда кредитна институция, чието име е обявено в Държавен вестник. Влоговете на клиентите на фалиралите Кредитна банка и Балканска универсална банка например се изплащат в клоновете на ОББ.Анализаторите на Фонда за гарантиране на влоговете са установили, че при новия размер на гаранциите от 25 хил. лв. под негова защита попадат депозити от 7.2 млрд. лв., или 64.15% от всички. В момента фондът разполага с 319 .4 млн. лева. Тези пари са достатъчни, за да бъдат изплатени гаранциите по депозитите във всяка една от банките с активи до 500 млн. лева. Ако не дай Боже някоя от десетте най-големи банки в България бъде обявена в несъстоятелност (изрично подчертаваме, че в момента такава опасност не съществува), Фондът няма да разполага с достатъчно средства, за да изплати всички дължими гаранции. В такива случаи Законът за гарантиране на влоговете предвижда три изхода от ситуацията - банките да платят авансово годишните си вноски, Фондът да увеличи размера на тези вноски или да вземе кредит, като емитира облигации и като получи директно финансиране от банките или от държавата.До влизането на България в ЕС Народното събрание ще трябва да гласува още едно увеличение на гаранцията по влоговете. Българската държава се е ангажирала тя да се изравни с покритието по влоговете в европейските банки, което е 20 хил. евро. По тази причина в края на 2006 г. гаранцията, която ще осигури българския фонд, ще бъде 39 200 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във