Банкеръ Daily

Финансов дневник

Фондът на фондовете търси финансови посредници за предоставяне на микрокредити

"Фонд мениджър на финансовите инструменти в България" ЕАД пусна обществена поръчка за избор на финансови посредници за предоставяне на микрокредити в социалната сфера и заетостта. Предмет на поръчката е "Изпълнение на финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск, финансиран със средства от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 година.

Парите предоставени по оперативната програма са 50 млн. лева. Финансовите посредници, които фондът избира, трябва да осигурят необходимото частно съфинансиране в размер на минимум 20 % или 30 % от всеки кредит, предвид вида краен получател. Финансовите посредници ще предоставят средствата под формата на микрокредити в размер от 5 000 до 48 895 лева към целевите групи крайни получатели. По отношение на финансовия ресурс, предоставен от фонда на фондовете, финансовите посредници ще прилагат лихва в размер на 0%.

Подпомагане на младежката заетост, осигуряване на достъпно финансиране за създаване и развитие на стартиращи предприятия, включително на лица от определени уязвими групи и на социални предприятия, социално-отговорното банкиране, повишаване на интереса на частните финансови институции в сегменти с ограничен достъп до финансови услуги са сред основните цели на предлагания от Фонда инструмент. По този начин ще се подпомогне намирането на устойчиви решения на проблеми свързани със социалното включване, намаляването на безработица, чрез осигуряване на устойчива заетост в най-уязвимите групи на обществото, както и адресирането на основни проблеми свързани с неравенство и етническа дискриминация

Facebook logo
Бъдете с нас и във