Банкеръ Daily

Финансов дневник

„Фонд мениджър на финансови инструменти” ще участва в алтернативни инвестиционни фондове

Правителството реши на днешното си заседание „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД да може да участва в алтернативни инвестиционни фондове. Това е възможност при изпълнение на финансовите инструменти за дялови и/или квази-дялови инвестиции, финансирани със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., „Фонд мениджър на финансови инструменти“ да участва като инвеститор в алтернативни инвестиционни фондове. 

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ е търговско дружество със 100 % държавно участие в капитала. Правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на финансите. Дружеството е с основен предмет на дейност управление на финансовите инструменти, които се прилагат по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство в България. 

Алтернативните инвестиционни фондове ще бъдат учредявани в съответствие с мандата, възложен на Фонда, по силата на финансово споразумение с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Целта е да се осигурят условия за ефективна реализация на дялови и/или квази-дялови инвестиции, свързани с предоставените за управление средства от Европейския съюз по изпълняваните оперативни програми на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“, който изпълнява функциите на Фонд на фондовете.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във