Банкеръ Daily

Финансов дневник

Фискалният съвет: Да се обърне особено внимание на риска от инфлация

Условията през 2020 г. обусловиха значително забавяне на инфлацията. Същевременно възникнаха редица обстоятелства, които биха оказали проинфлационен натиск в средносрочен аспект. Фискалният съвет препоръчва при провеждането на фискалната политика да се обърне особено внимание на този риск. Това е посочено в становището на Фискалния съвет относно изпълнението на държавния бюджет за 2020 година.

Финансистите казват, че пазарът на труда в България е засегнат в по-ниска степен спрямо средното ниво за Европа или света. От една страна, това се дължи на негативните демографски тенденции, които характеризират неговото развитие у нас през последните години. От друга страна, положителен е ефектът от програмите за поддържане на заетост, които правителството провежда като антикризисна мярка. Универсалното им прилагане за продължителен период във всички сектори обаче също крие рискове от проинфлационен натиск.

Друга препоръка към Министерството на финансите е за ясно прецизиране на разходите, свързани с COVID19. Фискалният съвет настоява за посочването им на отделен ред в отчетите на финансовото министерство за изпълнението на бюджета.

Според бюджетните експерти държавата трябва по-добре да планира своите капиталови разходи, тъй като през 2020 г. е отчетено слабо изпълнение. Те констатират също, че "символичният ефект на намалената ДДС ставка за сектор ресторантьорство върху приходите от този данък индикира съществени проблеми със събираемостта в сектора".

"Към настоящия момент динамиката на държавния дълг не предполага съществена степен на риск. Нивото на дълга спрямо БВП се запазва относително ниско и значително под ограничението от 60%, като през 2020 г. не е изпълнен целият размер на дълга, който може да бъде поет. Въпреки това дългът нараства с бързи темпове. Разхлабването на фискалната политика рискува тази тенденция да продължи, поради което Фискалният съвет ще осъществява постоянен мониторинг", се казва в становището на Фискалния съвет.

Критика е отправена и към решението и промяната в правилото, което ограничаваше разходите в публичния сектор до 40% от БВП. Оказва се, че промените, инициирани от ГЕРБ, не са с временен характер. Фискалният съвет препоръчва също така да се предприемат действия за ограничаване на неефективните разходи и преразглеждане на разходните политики като цяло.

"До 2020 г. фискалната политика на България може да се определи като по-скоро консервативна, което обуславя и ниския риск за устойчивостта на 31 публичните финанси. Промяната в посоката ѝ с оглед преодоляването на пандемията обаче създава условия за дългосрочно разхлабване и трайно повишение на държавните разходи. В значителна степен този риск се обуславя от запазване за постоянно на въведените като временни антикризисни мерки. Фискалният съвет счита, че е необходимо бъдещите решения, свързани с посоката на фискалната политика и ефектите от нея, да бъдат задълбочено анализирани и аргументирани", обобщават финансистите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във