Банкеръ Daily

Финансов дневник

Фискалният резерв към края на май е в размер на 9.37 млрд. лв.

Бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към май е положително и е в размер на 605,1 млн. лв. (0,4 % от прогнозния БВП), съобщиха от Министерството на финансите. То се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 324,4 млн. лв. и по европейските средства в размер на 280,7 млн. лева. Изчисленията са направени на база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.

Приходите, помощите и даренията

по КФП към май са в размер на 22.85 млрд. лв. или 39,9 % от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 2.37 млрд. лв. (11,6 %) спрямо отчетените към май миналата година. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 2.34 млрд. лева. Постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 30,2 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, включително приходите от осигурителни вноски, възлиза на 17.77 млрд. лв., което представлява 39,5 % от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 2.04 млрд. лв. (13%) спрямо отчетените за същия период на миналата година, като формират 77,8 % от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите от преки данъци са в размер на 2.99 млрд. лв. или 32,5 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 8.72 млрд. лв. (41,4 % от разчетите за годината). Парите от ДДС са за 6.29 млрд. лв. (42,6 % от планираните), от акцизи възлизат на 2.22 млрд. лв. (37,5 % от разчета), а тези от мита са в размер на 179 млн. лв. (59,1 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (включително имуществени и други данъци по Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)) са на стойност 756,8 млн. лв. или 54,8 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 5.31 млрд. лв., което представлява 39,6 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 3.97 млрд. лв. и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са 1.11 млрд. лева.

Разходите по КФП

(включително вноската на България в бюджета на ЕС) към май възлизат на 22.24  млрд. лв., което е 35,2 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП година по-рано бяха в размер на 20.62 млрд. лева.

Нелихвените разходи са за 21.20 млрд. лв., което представлява 35% от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 19.99 млрд. лева. Капиталовите разходи (включително нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1.19 млрд. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 10,5 млн. лева. Лихвените плащания са 372,2 млн. лв. (56% от планираните за 2022 година).

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31 май от централния бюджет, възлиза на 672,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

Размерът на фискалния резерв към края на май е 9,37 млрд. лв., в т.ч. 8,34 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,03 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във