Банкеръ Daily

Финансов дневник

Фискалния резерв към края на юни е 9.5 млрд. лв.

Бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма на касова основа към юни  е положително в размер на 1.180 млрд. лв. (0,8 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 832,6 млн. лв. и по европейските средства в размер на 347 млн. лева. На месечна база за юни превишението на приходите над разходите е в размер на 574,5 млн. лева, изчисляват от Министерството на финансите. Подобрението на бюджетната позиция за месеца се дължи основно на по-високите постъпления във връзка с крайния срок (30 юни) за подаване на годишната данъчна декларация за 2021 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно и за внасяне на корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия и на данък върху дейността от опериране на кораби. Положително влияние върху ръста на приходите оказват и постъпленията от косвени данъци, помощи (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) и други.

Приходите, помощите и даренията по КФП

към юни са в размер на 28.25 млрд. лв. или 47,3 % от актуализираните годишни разчети. Постъпленията нарастват с 3.49 млрд. лв. (14,1 %) спрямо отчетените към юни 2021-а. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 3.32 млрд. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече със 166,7 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на миналата година.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, включително приходите от осигурителни вноски, възлиза на 22.24 млрд. лв., което е 48,2 % от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 2.99 млрд. лв. (15,5 %) спрямо тези за същия период година по-рано, като формират 78,7 % от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите от преки данъци са в размер на 4.31 млрд. лв. или 47,6 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са 10.55 млрд. лв. (47,4 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са за 7.55 млрд. лв. (47,1 % от планираните), от акцизи възлизат на 2.76 млрд. лв. (47,4 % от разчета), а тези от мита са 218,5 млн. лв. (57,5 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и други данъци по Закона по корпоративно подоходно облагане) са 914,1 млн. лв. или 65,2 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са за 6.46 млрд. лв., което представлява 48,3 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 4.59 млрд. лв. и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1.42 млрд. лева.

Разходите по КФП

(включително вноската на България в бюджета на ЕС) към юни възлизат на 27.08 млрд. лв., което е 41,1 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към юни 2021 г. бяха в размер на 24.64 млрд. лева.

Нелихвените разходи са 25.87 млрд. лв., което представлява 41% от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са 24.35 млрд. лева. Капиталовите разходи (включително нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1.50 млрд. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са за 13,1 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 388,7 млн. лв. (58,5 % от планираните за 2022 година).

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30 юни от централния бюджет, възлиза на 812,8 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

Размерът на фискалния резерв 

към края на юни е 9,5 млрд. лв., в т.ч. 9,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във