Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Фискалната позиция на страната е стабилна, показва отчетът на кабинета

Фискалната позиция на страната е стабилна, показва внесения от министъра на финансите Петър Чобанов доклад за изпълнението на републиканския бюджет за 2013 година. Той е изготвен на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за 2013 г. е отрицателно в размер на 1 448.4 млн. лв. (1.8% от прогнозния БВП). За сравнение, планираният с разчетите в бюджета за миналата година дефицит на консолидирано ниво бе 2% от БВП. Бюджетното салдо по КФП се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 891,6 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 556.8 млн. лева.

Фискалният резерв към края на миналата година е в размер на 4.7 млрд. лева.

Изпълнението на КФП за 2013 г. показва, че фискалната позиция на страната е стабилна – отчетените стойности за дефицита и държавния дълг са по-ниски от заложените в бюджета за миналата година, а същевременно нивото на фискалния резерв надхвърля заложените законови изисквания.

Едновременно със запазването на фискалната стабилност започна реализирането и на приоритетните политики на правителството за насърчаване на растежа и за равнопоставени взаимоотношения на държавата с бизнеса. Показателно за това е свеждането на невъзстановения ДДС към края на 2013 г. до най-ниското му равнище за последните седем години. През второто полугодие на годината бяха разплатени и част от просрочените задължения на централното правителство, налични към края на юни 2013 година. Полагат се усилия за подобряване на комуникацията и улесняване на работата на бизнеса с приходните администрации и за намаляване на административната тежест. Фискалните ефекти от тези мерки започват да се проявяват, като през последните месеци постъпленията при редица данъци и осигурителни вноски отчитат постепенно подобрение.

Успоредно с усилията за нормализиране на бизнес средата, приоритет в разходните политики бяха социалните отговорности на държавата и очерталият се недостиг на финансиране на сектора на здравеопазването. За подкрепа на най-уязвимите социални групи (вкл. изплащане на еднократна коледна добавка на пенсионерите с най-ниски пенсии) и за дофинансиране на здравеопазването, беше осигурен значителен допълнителен финансов ресурс – общо около 125 млн. лв., без да се влошава одобреното бюджетно салдо по КФП.

Постъпилите приходи и помощи по КФП в размер на 28 981.4 млн. лв. или 36.7% от прогнозния БВП, при 35.4% от БВП за 2012 година. Съпоставени с предходния период приходите и помощите по КФП бележат номинален ръст от 5.5% (1 511.9 млн. лв.).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) за 2013 г. възлиза на 22 370.3 млн. лв., което представлява 97.9% от годишните разчети. При съпоставка на изпълнението на данъчните приходи с плана за годината е важно да се отбележи, че върху изпълнението на данъците влияние оказва по-високият размер на възстановения ДДС през последния месец на 2013 г. Освен това, наказателните лихви върху невнесени в срок данъчни задължения, които са в размер на около 90 млн. лв., са отчетени в съответната позиция в неданъчните приходи, а са планирани като данъчни приходи – по видове данъци. В този смисъл, с оглед съпоставимост на данните с плана, сумата в размер на 90 млн. лв. следва да се добави към размера на данъчните постъпления за миналата година.

Приходите в частта на преките данъци за 2013 г. са 3 901.5 млн. лв. или 96.3% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 11 590.7 млн. лв. (97.3% от плана за годината), от които приходите от ДДС са 7 366.5 млн. лв., от акцизи – 4 055.8 млн. лв., от мита – 146.2 млн. лева. От данък върху застрахователните премии за 2013 г. са постъпили 22.3 млн. лева. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 817.9 млн. лв. или 101% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към края на 2013-а са 6 060.2 млн. лв., което представлява 99.8% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 3 966.1 млн. лв., което представлява 104.5% спрямо разчета за 2013 година. Добро е изпълнението на приходите от държавни такси, глоби, санкции и наказателни лихви, постъпленията от концесии и др. Постъпленията в частта на помощите по КФП към края на миналата година са в размер на 2 645 млн. лв. или малко над 70 на сто.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) възлизат на 30 429.8 млн. лв., което е 95.2% от годишния разчет. В структурно отношение ръст се отчита основно при социалните и здравноосигурителните плащания, капиталовите разходи, разходите за издръжка, лихвените разходи и други. Следва да се отбележи, че капиталовите разходи през второто полугодие на 2013 г. нарастват със 17,3% спрямо първото полугодие, а за цялата 2013 г. се отчита ръст от 11.4% спрямо предходната година. Като относителен дял в БВП капиталовите разходи за 2013 г. представляват 5.2% при 4.7% от БВП за 2012 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена за 2013 г. от централния бюджет, възлиза на 934.1 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във