Банкеръ Daily

Финансов дневник

Финансовото министерство прогнозира 1.5 млрд. лв. бюджетен излишък

На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основакъм февруари 2019 г. се очаква да бъде положително в размер на 1 498,5 млн. лв. (1,3 % от прогнозния БВП), съобщиха от Министерството на финансите

Приходите и помощите по КФП към февруари 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 7 237,1 млн. лв., което е 16,5 % от годишния разчет. Спрямо февруари 2018 г. приходите по КФП нарастват с 1 024,7 млн. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС. На база на изготвените оценки данъчните приходи отчитат ръст в размер на 212,1 млн. лв., неданъчните приходи – 388,2 млн. лв., а приходите от помощи и дарения – 424,4 млн. лв. Следва да се отбележи, че в частта на неданъчните приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г., с които бе променен механизмът за събиране на приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на фонда за първите два месеца на 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2019 г. са в размер на 5 738,6 млн. лв., което е 12,9 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП към февруари 2018 г. бяха в размер на 5 460,1 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, е основно поради по-високия размер на вноската в общия бюджет на ЕС, на разходите за персонал, на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г.) и други. В разходите за персонал за периода към февруари т.г. в повечето от бюджетните системи все още не е намерила отражение политиката по доходите за 2019 г. Забавянето е поради необходимото технологично време за финализиране на окончателните срещи по годишното оценяване на държавните служители за 2018 г., на базата на които се прилага увеличението на индивидуалните работни заплати. Увеличенето за месеците януари и февруари ще бъде изплатено заедно с увеличението за март 2019 г.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 28.02.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 371,8 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във