Банкеръ Daily

Финансов дневник

Финансовото министерство преотвори емисия 10.5-годишни държавни ценни книжа

Министерството на финансите преотвори емисия 10.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 25 юли 2027 година, съобщиха от ведомството

На проведения на 17 юли аукцион бяха пласирани ДЦК за 89.5 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 1.63%. Общият размер на подадените поръчки достигна 201.8 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2.02. Спредът спрямо десетгодишните германски федерални облигации в този сегмент е в размер на 103 базисни пункта. 

След този аукцион общият обем на емисията 10.5-годишни ДЦК ще възлезе на 339.5 млн. лв., което е в рамките на заложения лимит в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за емитиране на ДЦК на вътрешния пазар и в съответствие с Емисионната политика за 2017 г. 

Емисията е референтна през 2017 г. по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха пенсионните и гаранционни фондове - 58.10%, следвани от застрахователните и животозастрахователни дружества с 41.34% и 0.56% от банките.

Facebook logo
Бъдете с нас и във