Банкеръ Daily

Финансов дневник

Финансовото министерство предлага закон за покритите облигации

Министерството на финансите предлага създаването на Закон за покритите облигации. В заключителния си доклад преди приемането на директивата за този вид финансови инструменти, Европейската комисия отбелязва, че България, наред с други държави-членки, се нуждае от работещ закон в тази сфера.

Този закон урежда условията и реда за издаването, структурните характеристики и публичния надзор на покритите облигации, както и изискванията за публичното оповестяване на информация за покрити облигации, когато емитентът е банка, получила лиценз за банкова дейност по Закона за кредитните институции. Публичният надзор на покритите облигации се осъществява от БНБ по реда на този закон и актовете по прилагането му.

Покритите облигации са дългови ценни книжа, емитирани в съответствие с този закон или в съответствие с националното законодателство на друга държава членка за транспониране на Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. за емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на директиви 2009/65/ЕО и 2014/59/ЕС (ОВ, L 328 от 18 декември 2019 г.), които са обезпечени с активи, които служат за удовлетворяване на инвеститорите в покритите облигации в качеството им на привилегировани кредитори.

В този смисъл покритите облигации генерират паричен поток в инвеститорите по абсолютно същия начин, като обезпечените с активи ценни книжа.

В мотивите към законопроекта  се посочва, че у нас действа Закон за ипотечните облигации, всъщност класически вид покрити облигации. Въпреки, че съществува от 20 години, има издадени само 29 емисии на обща стойност 270 милиона евро.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във