Банкеръ Daily

Финансов дневник

Финансовото министерство очаква бюджетен излишък от 605 млн. лева към март

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към март 2018 г. да бъде положително в размер на 605,7 млн. лв. (0,6 % от прогнозния БВП), съобщават от Министерството на финансите.

Приходите и помощите по КФП към март 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 9 239,1 млн. лв. (24,2 % от годишния разчет), като спрямо март 2017 г. се отбелязва ръст от 400,9 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 636,7 млн. лв. (7,5 %), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към март 2018 г. са в размер на 8 633,4 млн. лв., което е 22,0 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 7 780,6 млн. лв. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), по-високите разходи за персонал, основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и други.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31 март 2018 г. от централния бюджет, възлиза на 308,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във