Банкеръ Daily

Финансов дневник

Финансовото министерство очаква 3 466.6 млн.лв. бюджетен излишък към ноември

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на месец ноември 2016 г. да бъде положително в размер на 3 466,6 млн. лв. (3,9% от прогнозния БВП). За сравнение за същия период на 2015 г. бе отчетен дефицит по КФП в размер на 406,4 млн. лв. (0,5% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 4,4 процентни пункта.

Факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и по-ниското усвояване на капиталовите разходи. Подобрението от страна на текущото превишение на приходите над разходите по сметките за средства от ЕС върху салдото по КФП е значително, като излишъкът по европейските средства е в размер на 1,8% от прогнозния БВП.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към края на месец ноември 2016 г. се очаква да бъдат в размер на 31 135,2 млн. лв. (94,3% от годишния разчет), като спрямо същия период на 2015 г. се отбелязва ръст от 2 059,0 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2 382,8 млн. лв., докато грантовете от Европейския съюз (ЕС) са по-ниски. Изпълнението на годишния разчет при постъпленията от ЕС  е 110,8%.  

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2016 г. се очаква да бъдат в размер на 27 668,6 млн. лв., което е 79,5% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 29 482,5 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към ноември 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 762,5 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС, Решение на Съвета 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности и Регламент на Съвета № 1150/2000, изменен с Регламент № 2018/2004, Регламент № 105/2009 и Регламент № 1377/2014, за прилагане на Решение 2007/436/ЕО.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец декември 2016 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във