Банкеръ Daily

Финансов дневник

Финансовото министерство очаква 2.2% средногодишна инфлация

Средногодишната инфлация през 2021 г. ще бъде 2,2 на сто, след което ще се ускори до 2,6% през 2022 г. В края на тази годината обаче тя ще достигне 3,8%. Това е записано в есенната макроикономическа прогноза, изготвена от Министерството на финансите.

През 2021 г. реалният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) се очаква да достигне 4%, а през 2022 г. да нарасне с 4.9%. Според прогнозата на ведомството това ще се дължи  на инвестициите, като публичните инвестиции ще бъдат подкрепени от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), а частните – от подобрението на икономическата среда и повишеното търсене. Потреблението на домакинствата ще има по-умерен темп на растеж през 2022 г., поради високата база от 2021 г. и лекото забавяне в нарастването на доходите.

Есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите отчита силното икономическо възстановяване в глобален план и в частност в Европа през първото полугодие на 2021 г. Тази благоприятна тенденция ще продължи и през следващата година, но с изчерпване на базовия ефект от кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19 и предприетите ограничителни мерки, както и с постепенно преминаване към фискална консолидация, се очаква годишните растежи на БВП на света и на основни търговски партньори на България да се забавят в периода 2023–2024 г.

Освен това, прогнозата е изготвена при допускане, че изпълнението на НПВУ на България ще започне през 2022 г. Изпълнението на плана ще ускори икономическия растеж при равни други условия. Значителните инвестиции ще увеличат нарастването на производителността в икономиката и респективно на доходите.

Заетост

Средногодишният брой на заетите през тази година ще остане почти на нивото от предходната година – увеличение с 0.1%, докато през периода 2022–2024 г. се предвижда ускорен рас-теж на този показател, повлиян от преустановяването на негативното влияние на COVID-19 върху икономиката и ефектите от НПВУ върху заетостта и безработицата в страната. Оценките за нарастването на доходите от труд в средносрочен хоризонт са ревизирани във възходяща посока. Повишението на компенсацията на един нает се прогнозира да дос-тигне 8.8% през 2021 г. и 7.8% през 2022 г.

Прогнозата за кредитите

за 2021 г. е ревизирана възходящо (спрямо пролетната). Годишното нарастване на вземанията от предприятия се прогнозира да бъде около 4.1%, а на вземанията от домакинствата – 10.3%. Кредитът за нефинансови предприятия ще се ускори в периода 2022–2023 г., в синхрон с възстановяването на частните инвестиции, подкрепени и от НПВУ.

Представената прогноза е зависима от развитието на епидемичната обстановка както в страната, така и в световен план. Важна предпоставка за нейното реализиране е поддържането на относително ниски нива на разпространение на вируса и ограничено въздействие от протичането на пандемията върху икономиката.

Риск пред прогнозата в периода 2022–2024 г. е реализирането на инвестициите по линия на проектите в НПВУ и на проектите финансирани от европейските фондове.А от технически характер, е предстоящата ревизия на историческите данни по националните сметки план, която Националният статистически институт ще направи към края на октомври и която може да наложи промяна на прогнозираната номинална стойност и динамиката на БВП и на неговите компоненти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във