Банкеръ Daily

Финансов дневник

Финансовите посредници с умерен оптимизъм

Финансовите посредници оценяват текущата икономическа ситуация като "задоволителна" и смятат, че темпът на икономически растеж ще се запази през второто тримесечие на 2017 година. Това показва последното издание на тримесечния бюлетин на Министерството на финансите "Финансов сектор: оценки и очаквания". Резултатите от анкетата сочат умерено ускоряване на годишните темпове на инфлация и заетост през второто тримесечие. Финансовите посредници прогнозират понижението на лихвените проценти по депозити и кредити да продължи, а оптимизмът им по отношение на индексите на БФБ се запазва.

Най-значима промяна в очакванията на анкетираните банки е налице по отношение на обема на фирмения овърдрафт, който ще започне да нараства с умерени темпове. За сравнение, очакването за показателя през първото тримесечие беше почти неутрално и впоследствие напълно се потвърди от публикуваните данни.

Според предвижданията нивото на междуфирмената задлъжнялост да спре да нараства през второто тримесечие на годината. Всички участници в допитването повишават очакванията си за бизнес състоянието си през второто и третото тримесечие. От гледна точка на финансовото състояние, предприятията в услугите и
търговията на дребно отчитат подобрение, докато в промишлеността и строителството  има  известно  влошаване. В  подкрепа  на очакването на финансовите посредници е ускоряването на ръста на корпоративните кредити през първото тримесечие. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във