Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФИНАНСОВИТЕ ПОЛИЦИ НАМАЛЯВАТ РАЗХОДИТЕ

Днес и банкери, и застрахователи трескаво се оглеждат за незаети ниши на свития иначе български застрахователен пазар и за клиенти от средите на бизнеса. Поне за застрахователите физическите лица не са особено перспективни като източник за нарастване на премийния приход. Гъвкавите компании откриват потенциал в комплексното обслужване на сериозните си клиенти (покриване на всички рискове в дейността им). Най-често сключваните застраховки Каско и Гражданска отговорност на МПС , Карго, Злополука и имуществените полици се комбинират с различни видове Отговорности, а напоследък много активно и с Финансови рискове. Финансовите застраховки фигурират между продуктите, предлагани на българския пазар повече от десет години, но по-широко приложение намериха след 1998 г., когато паричният сектор се стабилизира. Все още ги предлага ограничен кръг дружества, тъй като са рискови и са свързани с огромна предварителна работа, за да се прецени надеждността на клиента. Съдейки по получения премиен приход, най-активно с тези продукти работят ЗПАД Алианц България, ЗД Бул инс, ДЗИ-Общо застраховане АД и ЗК Евро инс.От три години на пазара съществува застраховката Гаранции. Първото дружество, което я предложи, бе ЗК Евро инс. Чрез нея застрахователят обезщетява дадена банка или юридическо лице, които са издали гаранция, а този, който я ползва, не изпълнява договорените си задължения. Застраховката може да покрива различни по характер гаранции. Например митнически задължения (държавни вземания) на вносители или спедитори, изпълнението на договори за доставка на стоки или извършване на услуги, възстановяване на авансово плащане от отговорно лице, когато се разваля договор, за добро изпълнение и т.н. Когато един клиент поиска от банката гаранция, кредитната институция изисква от него обезпечение за нейното издаване (ипотеки на недвижима собственост, залози на движимо имущество в голям размер - до 80-100%). По този начин клиентът блокира в полза на банката голяма част от активите си. Ако обаче той сключи застраховка Гаранции, застрахователят изисква от него реален залог на парични средства в размер на 15-20% от застрахователната сума, а тя е равна на пълния обем на гаранцията. Клиентът блокира тези парични средства по сметка на застрахователя в банката. В договора за гаранция се записва, че като обезпечение служи застрахователната полица. От една страна, клиентите наистина са облагодетелствани от тази услуга, защото получават банкова гаранция, а в същото време могат да използват ипотеките и залозите си, за да получат кредит за оборотни средства, инвестиционен кредит за по-голям период от време, където наистина се изисква голям процент обезпечение. Ако междувременно настъпи застрахователно събитие и банката плати съобразно договора за гаранция, тогава тя получава обезщетение от застрахователя. В момента застраховката Гаранции носи повече от половината от премийния приход, получен от всички финансови застраховки на пазара.Интересен продукт е застраховката Загуба на търговски приход. Той предлага предимства при продажбите с отложено плащане. При договори, съдържащи такава клауза, в които страна са дистрибутори, дилъри, представители на определена марка стоки и български търговски фирми, също може да се сключи полица, гарантираща изпълнение на задълженията в рамките на уговорения в договора срок. Страни по полицата са застрахователят, вносителят (производител), застраховащото лице (дистрибутор). Ако той закъснее с плащането, застрахователят поема изплащането на сумите (обезщетението) на вносителя. Застраховките на Банкови кредити и Финансови загуби по лизингови договори напоследък също разширяват своя обем поради това, че банките масово започнаха да отпускат различни видове кредити, а голяма част от търговските фирми продават стоки (мебели, бяла и черна техника, автомобили, селскостопанска техника) на разсрочено плащане. На тях се падат 1.63% от премийния приход на застрахователния пазар. Застраховката е в полза на кредитодателя или лизингодателя и гарантира, че ако той по някаква причина не погасява договорените вноски, застрахователят ще ги изплати.Сключването на финансови застраховки изисква повече време. Експертите разглеждат поотделно всеки вид договор и съответните документи, свързани с него. Прави се финансов анализ на платежоспособността на клиента. Застрахован може да бъде само този, който е добре обезпечен финансово. Идеята е застрахователите да предложат подкрепа на бизнесмените, ако настъпи неблагоприятно събитие в дейността им, а не да се предоставят възможности за облагодетелстване чрез застрахователни измами.Финансовите застраховки заемат 2.9% от застрахователния пазар, според резултатите за деветте месеца на 2003 година. Премийния приход възлиза на 11.6 млн. лева. По застраховка Кредити 53% се падат на ЗК Евро инс. Дружеството е удвоило резултата, постигнат за първото полугодие на годината. При застраховане на Гаранции 93% от приходите е записал ЗПАД Алианц България, а при полиците Разни финансови загуби водач е ЗД Бул инс с 31.6% от приходите. Обезщетенията, изплатени за тази група застраховки, са 1.7 млн.лв., или 1.2% от всички плащания по щети за тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във