Банкеръ Daily

Финансов дневник

ФГВБ връща част от дълга си към държавата

В началото на следващата седмица Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) ще извърши частично предсрочно погасяване в размер на 1.145 млрд. лв. по заема, отпуснат за покриване на недостига на средствата на Фонда за изплащането на гарантираните влогове на вложителите в Корпоративна търговска банка АД (КТБ) след отнемането на лиценза й.

"На 19.12.2016 г., ФГВБ ще усвои 298,5 млн. евро от държавногарантирания заем, отпуснат от Европейската банка за възстановяване и развитие и 250 млн. евро от държавногарантирания заем, отпуснат от Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка), а за остатъка ще бъдат използвани собствени средства на Фонда в размер на 72.227 млн. лева", съобщават от Министерството на финансите.

Идеята е по този начин ФГВБ да оптимизира структурата на финансирането си, като съществено да намали разходите за лихви, да удължи срокът до падежа на използваните заеми и диверсифицираните източниците на финансиране.

Предсрочно погасената сума от 1.145 млрд. лв. остава на разположение във фискалния резерв, като в средносрочен план ресурсът може да бъде използван за погасяване на задължения, посочват от ведомството на Владислав Горанов.

Припомняме, че размерът на заема е до 2 млрд. лв., от които ФГВБ е усвоил 1.675 млрд. лева. Лихвеният процент е фиксиран в размер на 2.95 %, а лихвените плащания са веднъж годишно на 15 април. Погасяването на заема е еднократно на 15.04.2020 г., като е предвидена възможност за изцяло или частично предсрочно погасяване. Общият размер на изплатените лихви по заема през 2015-2016 г. възлиза на 65 987 054.80 лева. След извършване на частичното предсрочно погасяване, ФГВБ планира да погаси оставащата главница в размер на 530 млн. лв. също преди падежа на заема.

Предоставеният заем имаше за цел да осигури безпроблемното протичане на процеса по изплащане на гарантираните влогове в КТБ АД, което беше изпълнено успешно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във