Банкеръ Daily

Финансов дневник

ФГВБ има три варианта за покриване на недостига и изплащане на влоговете

"ФГВБ има готовност за изпълнение на задълженията си по гарантирането на влоговете в КТБ и ТБ"Виктория". Това се посочва в отговора на Фонда за гарантиране на влоговете в банките до Европейския банков орган във връзка с препоръките, които регулаторът отправи към Фонда на 17 октомври.

В писмото си ФГВБ  изразява притеснението си за липсата на достъп на вложителите на Корпоративна търговска банка АД (КТБ) и ТБ „Виктория“ ЕАД до средствата им и за липсата на решение на компетентния орган, с което да се разреши пълен или частичен достъп до депозитите или да се отнеме лиценза за банкова дейност.


Въпреки това считаме, че системата за финансова стабилност предполага координирани действия на отговорните институции, особено, когато е засегната четвъртата по големина банка. Предвид казаното, от поставянето на банките под специален надзор насам, ФГВБ зачита водещата роля на БНБ като единствената институция, отговорна за банковия надзор и оправомощена да вземе решение за разрешаване на случая, се казва още в писмото.


От Фонда за гарантиране на влоговете посочват, че "вложителите следва да имат предвид, че размерът на средствата, които ФГВБ управлява, не е определящ за нивото на гаранция и за правото на вложителя да получи гарантираната сума по влоговете. Средствата в портфейла на ФГВБ са в размер на 2 милиарда и 110 милиона лв., от които 1 милиард и 540 милиона лв. са налични по разплащателни сметки на Фонда в БНБ, а останалите 570 милиона лв. са инвестирани в краткосрочни книжа, издадени от българското правителство. ФГВБ, съвместно с Министерството на финансите, български и международни кредитни институции, подготвя различни варианти за финансиране на недостига от средства в съответствие с предвидените в Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) възможности, както и за осигуряване на незабавна ликвидност срещу ценните книжа в портфейла.

 Вариантите за финансиране на недостига от средства във Фонда, в размер на около 1 милиард и 700 милиона лв., подготовката, за което тече от началото на кризата и е в заключителна фаза, се казва още в писмото. 

•Първият вариант включва емитиране на облигации на ФГВБ, обезпечени с държавна гаранция, и пласирането им на местния пазар. ФГВБ проучва възможността за финансиране на недостига в случай на изплащане на гарантираните влогове със заем или частно пласиране на гарантирани от държавата облигации на ФГВБ на местния пазар. ФГВБ работи съвместно с Министерството на финансите и други институции, както и с големи банки, които са изразили интерес да бъдат водещи / ко-водещи поематели на емисията на ФГВБ или на синдикиран заем.

Втората възможност е заем от държавата.ФГВБ обсъжда с Министерството на финансите възможността за заем от държавата в случай на недостиг на средства при изплащане. Заем от държавата за финансиране на ФГВБ е взет предвид в предложението за изменения на Закона за държавния бюджет.

Третата опция е заеми от чуждестранни финансови институции. Две големи международни банки и една регионална банка са изразили интерес от предоставянето на заем, обезпечен с държавна гаранция, на ФГВБ.


Управителният съвет на ФГВБ ще избере най-подходящата комбинация от източници на финансиране, като вземе предвид всички условия по финансирането, включително цената на заемния ресурс.


Независимо от нуждата от финансиране на ФГВБ за изплащане на гарантираните влогове в четвъртата по големина банка в България, стабилността на системата за гарантиране на влоговете ще бъде запазена. Предвид контролните функции на ФГВБ в производството по банкова несъстоятелност и неговото място в реда на кредиторите, Фондът очаква, че ще бъде в състояние да изплати получените заеми с постъпленията при разпределение на средствата от осребреното имущество от масата на несъстоятелността. Обръщаме внимание, че сделки с влога, сключвани след определената от съда дата на неплатежоспособност могат да бъдат обявени за недействителни.

Наред с това, ФГВБ проведе разговори с цел проучване на възможността за сключване на споразумение за стендбай кредитна линия с Европейската банка за възстановяване и развитие, с което ще се осигури поддържане на способността на ФГВБ да изпълнява функциите си и ще засили доверието в системата за гарантиране на влоговете.


Използваме случая да посочим отново, че ФГВБ изплаща средствата на вложителите в банките в размер до 196 000 лв. в случай че БНБ е отнела лиценза на банка. Гарантираната сума на един вложител в една банка включва главницата и натрупаните до момента на отнемане на лиценза лихви. Гарантирани са влоговете в левове и в чуждестранна валута на физически и юридически лица. Влоговете в чуждестранна валута се изплащат в български левове по курса на БНБ в началния ден на изплащането. Изплащането се извършва чрез обслужваща банка, определена от Управителния съвет на ФГВБ.


В случай на отнемането на лиценза на КТБ АД и/или ТБ „Виктория“ ЕАД, ФГВБ ще предостави достъп на вложителите до гарантираните им суми в определения от ЗГВБ срок. От обявения начален ден за изплащане всеки вложител може да получи гарантирания размер по влоговете си след представяне в обслужващата банка на документ за самоличност и подписване на място на декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 2-5 и ал. 2 от ЗГВБ. В случай на изплащане, образец на декларацията ще бъде наличен в обслужващата банка и качен на уебсайта на ФГВБ.

Искаме да заявим, че няма законово изискване и съответно не е необходимо вложителите да подават заявление до ФГВБ или обслужващата банка, за да получат изплащане на подлежащата им на гаранция сума. Няма категории вложители, които да се ползват с предимство пред други.

Предвид големия брой вложители и с цел максимално бързото им обслужване, ФГВБ работи по възможността изплащането да се извърши през клоновата мрежа на няколко банки. С цел избягване на субективност и изкривяване на пазара са разработени ясни и обективни критериите за избор на обслужващи банки. Изготвени са указания за работа и примерен график на дейностите.

Обслужващата банка ще изплати цялата гарантирана сума на вложителя. Ако желае, той може да изтегли парите си, да нареди прехвърляне на сумата в друга, посочена от него банка или да я остави по сметка в обслужващата банка.


В заключение бихме искали отново да изразим съпричастността си към вложителите в КТБ АД и ТБ „Виктория“ ЕАД и да потвърдим готовността си да изпълним вменените ни от закона функции, в случай на отнемане на лиценза за банкова дейност.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във