Банкеръ Daily

Финансов дневник

Европейският банков орган: ФГВБ трябва да плати гарантираните депозити в КТБ и ТБ "Виктория" още утре

Другият вариант е БНБ да отвори КТБ, така че вложителите да имат достъп до парите си


Българската народна банка (БНБ) трябва да гарантира, че вложителите на Корпоративна търговска банка АД (КТБ) и Търговска банка „Виктория“ имат достъп до гарантираните си депозити, защитени по силата на Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите, до 21 октомври 2014 година. Това се посочва в приетата днес официална препоръка на Европейския банков орган (ЕБО).


Съгласно становището на банковия регулатор, БНБ и Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) са нарушили член 1 (3) (I) и член 10 от Директива 94/19/ЕС, която регламентира гарантирането на депозитите. 

Според ЕБО са били налице всички предпоставки за задействане на Директивата. Официалното разследване на мерките, предприети от БНБ в поставените под специален надзор банки, започна в края на миналия месец, след като Европейската комисия откри наказателна процеудура срещу България.

Съгласно европейската директива вложителите трябва да бъдат обезщетени не по-късно от 25 работни дни, след като е установена неналичността на депозитите им.

ЕБО е уведомил БНБ, че трябва или да се премахнат ограниченията за достъп до депозити, произтичащи от надзорните й действия при поставянето КТБ и ТБ „Виктория“ под особен надзор, или като установи незабавно неналичността на депозитите, както е посочено в член 1, параграф 3, подточка i) от Директива 94/19/ЕО, и извести ФГВБ за това. На БНБ се препоръчва да предприеме едно от тези действия до 21 октомври 2014.

Банковият регулатор обяснява още, че ако БНБ не успее да предприеме нито едно от тези две необходими действия до 21 октомври 2014 г., на ФГВБ се препоръчва да отправи покана за предявяване на искания от вложители с гарантирани депозити и да провери и изплати тези искания.

По-специално, ЕБО изразява своята загриженост относно продължителността на времето, което е необходимо за установяване на финансовото състояние на двете банки и влиянието, което това оказва върху разрешаване на проблема за вложителите и другите кредитори в България и извън нея. Банковият регулатор е помолил БНБ да ускори текущия процес на одит, за да се осигури сигурност за вложителите възможно най-бързо. 


БНБ следва да положи всички необходими усилия да осигури пълен достъп до гарантираните депозити в съответствие с препоръките на ЕБО. Ако БНБ счита, че осигуряването на пълната наличност на депозитите пряко от институцията, която държи депозитите, би довело до неблагоприятни ефекти за финансовия сектор в България, като първа стъпка към гарантиране на пълното спазване на задълженията си съгласно правото на Съюза тя следва да гарантира незабавното осигуряване на частичен достъп до тези депозити, като възможно най-скоро следва да се осигури пълен достъп.


Препоръката на ЕБО е отделна от процедурата за нарушение, която Европейската комисия стартира на 25 септември 2014 г. Докато действията на Комисията имат за цел правилното транспониране на законодателството на ЕС в българското законодателство, препоръката на ЕБО има за цел спазването на правото на Съюза от страна на националните надзорни органи и  прилагане на схемата за гарантиране на влоговете.

В становището на банковия регулатор се посочва още, че "фактът, че съгласно българското национално право се изисква институцията да бъде неплатежоспособна и лицензията ѝ да бъде отнета, преди да се пристъпи към изплащане от ФГВБ, не освобождава БНБ от задължението ѝ да предприеме мерки не по-късно от пет работни дни, след като първо се е уверила, че дадена кредитна институция не е изплатила депозити, които са изискуеми и дължими."


Заключението на ЕБО е, че БНБ е нарушила правото на Съюза, като не е извършила необходимото установяване на неналичността на активи в съответствие с изискванията Директивата. Освен това БНБ е взела решение по своя преценка да преустанови изпълнението на всички задължения – решение, което нарушава правото на Съюза, като не позволява достъп на вложителите на гарантирани депозити до техните депозити, при условие че този достъп е защитен от Директива 94/19/ЕО чрез обезпечаване на наличността на гарантираните депозити чрез съответната схема за гарантиране на депозити, ако не е наличен пряк достъп чрез институцията, която държи депозита.


"Фактът, че ФГВБ не разполага с достатъчно натрупани средства, за да изплати пълния размер на гарантираните суми, не освобождава БНБ от задължението да установи „неналичността на депозитите“, категоричен е банковият регулатор в ЕС.

По отношение на ФГВБ, ЕБО посочва, че Фондът е получил искания от вложители с гарантирани депозити чак на 23 и 24 септември 2014 г. и е информирал европейския банков регулатор, че не може да бъде извършено нито пълно, нито частично изплащане на гарантираните депозити без изричен акт на БНБ или съдебен орган. Въпреки това, ФГВБ е нарушил правото на Съюза, тъй като не е бил в състояние да изплати надлежно проверени искания от вложители във връзка с неналични депозити в срок от 20 работни дни от установяването, посочено в член 1, параграф 3, подточка i) от Директива 94/19/ЕО, за което ФГВБ е бил уведомен на 22 юни 2014 г.

Компетентните органи трябва да положат всички възможни усилия за изпълнение на задълженията си, произтичащи от правото на Съюза, и са длъжни да информират ЕБО за мерките, които са предприели или възнамеряват да предприемат, за да се гарантира спазването на правото на Съюза.

В случай че пълното спазване на правото на ЕС не е възможно веднага, компетентните органи все пак трябва да предприемат първоначални мерки в тази насока без отлагане, като целта им трябва да бъде постигане на пълно спазване на правото на Съюза възможно най-скоро.

В конкретния случай, ако не се счита за осъществимо вложителите да получат пълен достъп до защитените си депозити, гарантирането, че вложителите ще имат частичен достъп до депозитите си, ще представлява важна стъпка към пълното спазване на задълженията съгласно правото на Съюза.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във