Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Европа иска, законът не дава

Препоръките на Европейския банков орган не са задължителни

Ог­ром­на­та ка­ша, в ко­я­то дър­жа­ва­та ни се озо­ва за­ра­ди ка­зу­са с бли­зо че­ти­ри­ме­сеч­ния прес­той на Кор­по­ра­тив­на бан­ка в ре­жим на спе­ци­а­лен над­зор, при­до­би ев­ро­пейс­ки из­ме­ре­ния. В свое офи­ци­ал­но ста­но­ви­ще по слу­чая Ев­ро­пейс­ки­ят бан­ков ор­ган (ЕБО) за­я­вя­ва, че БНБ е прес­ко­чи­ла всич­ки ра­зум­ни сро­ко­ве, в ко­и­то спо­ред ев­ро­пейс­ки­те ди­рек­ти­ви тряб­ва да оси­гу­ри на вло­жи­те­ли­те на КТБ и “ТБ Вик­то­рия” дос­тъп до вло­го­ве­те им. Пре­по­ръ­ка­та е то­ва да бъ­де нап­ра­ве­но до 21 ок­том­в­ри - срок, кой­то, как­то се ви­дя, и БНБ, и Фон­дът за га­ран­ти­ра­не на вло­го­ве­те (ФГВБ) у нас не спа­зи­ха. Да, и Фон­дът за га­ран­ти­ра­не на вло­го­ве­те, за­що­то в пре­по­ръ­ка­та на ЕБО от 17 ок­том­в­ри се каз­ва, че ако БНБ не пред­п­ри­е­ме дейс­т­вия до 21 ок­том­в­ри, “на ФГВБ се пре­по­ръч­ва да от­п­ра­ви по­ка­на за пре­дя­вя­ва­не на ис­ка­ния от вло­жи­те­ли с га­ран­ти­ра­ни де­по­зи­ти и да про­ве­ри и из­п­ла­ти те­зи ис­ка­ния в съ­от­вет­с­т­вие с член 10 от Ди­рек­ти­ва 94/19/ЕО”. Е, не ста­на и ня­ма­ше как да ста­не по­ра­ди две при­чи­ни, ко­и­то ве­че ко­мен­ти­рах­ме мно­гок­рат­но.

Пър­ва­та е, че бъл­гар­с­ки­те за­ко­ни не да­ват въз­мож­ност и пра­во за та­ки­ва дейс­т­вия ни­то на фон­да, ни­то на БНБ. А ед­ва ли у нас има висш дър­жа­вен слу­жи­тел, кой­то би тръг­нал да хар­чи ми­ли­ар­ди ле­во­ве, без да е длъ­жен да го пра­ви по за­кон. За­що­то пред­п­ри­е­ме ли по­доб­но дейс­т­вие, не­за­ви­си­мо кол­ко бла­го­род­ни са це­ли­те му, ве­ро­ят­ност­та да бъ­де при­зо­ван от про­ку­ра­ту­ра­та, и то не ка­то сви­де­тел, е поч­ти стоп­ро­цен­т­на.

Вто­ра­та преч­ка пре­по­ръ­ка­та на ЕБО да бъ­де из­пъл­не­на е, че Фон­дът за га­ран­ти­ра­не на вло­го­ве­те не раз­по­ла­га с не­об­хо­ди­ми­те 3.7 млрд. лв., ко­и­то са му нуж­ни, за да из­п­ла­ти га­ран­ти­ра­ни­те вло­го­ве в КТБ. Как­то не­вед­нъж в. “БАН­КЕ­РЪ” е пи­сал, той раз­по­ла­га с 2.1 млрд. лв. под фор­ма­та на де­по­зи­ти и на дър­жав­ни цен­ни кни­жа. А дейс­т­ва­ща­та в Бъл­га­рия нор­ма­тив­на ба­за раз­по­реж­да, че за да за­поч­нат та­ки­ва пла­ща­ния, фон­дът тряб­ва да прех­вър­ли ця­ла­та су­ма на га­ран­ти­ра­ни вло­го­ве в бан­ка­та, ко­я­то е из­б­рал да да­ва па­ри­те на  де­по­зан­ти­те в за­къ­са­ли­те бан­ки.

Ин­те­рес­но­то е, че ця­ла­та та­зи пре­пис­ка меж­ду ЕБО, от ед­на стра­на, и БНБ и Фон­да за га­ран­ти­ра­не на вло­го­ве­те, от дру­га, се во­ди ве­че бли­зо два ме­се­ца. Още на 31 юли Ев­ро­пейс­ки­ят бан­ков ор­ган е от­п­ра­вил до на­ши­те две ин­с­ти­ту­ции пред­ва­ри­тел­но за­пит­ва­не за­що не из­пъл­ня­ват раз­по­ред­би­те на ев­ро­пейс­ки­те ди­рек­ти­ви. На 19 ав­густ БНБ и фон­дът са от­го­во­ри­ли, ка­то яв­но са ар­гу­мен­ти­ра­ли по­зи­ци­и­те си как­то с раз­по­ред­би­те в бъл­гар­с­ки­те за­ко­ни, та­ка и (пред­по­ла­га­ме) с още един ва­жен ар­гу­мент - за де­фи­ни­ци­я­та за “не­на­лич­ни де­по­зи­ти”. Но са­мо мо­жем да се до­се­ща­ме, че за то­ва ста­ва ду­ма, тъй ка­то на­ши­те ин­с­ти­ту­ции не при­ла­гат прак­ти­ка­та (за­що ли?!) на ев­ро­пейс­ки­те си пар­т­ньо­ри да да­ват пуб­лич­ност на съ­дър­жа­ни­е­то на ко­рес­пон­ден­ци­я­та си по та­ки­ва слу­чаи.

Не мо­же да се от­ре­че оба­че, че от­го­во­рът на вто­ро­то пис­мо от ЕБО бе пре­раз­ка­зан в спе­ци­ал­но и под­роб­но прес­съ­об­ще­ние. То бе пуб­ли­ку­ва­но на 22 ок­том­в­ри и от не­го ста­ва яс­но, че БНБ спо­ри с ев­ро­пейс­ка­та ин­с­ти­ту­ция, че пос­та­вя­не­то на КТБ и “ТБ Вик­то­рия” под спе­ци­а­лен над­зор не оз­на­ча­ва, че де­по­зи­ти­те в тях са “не­на­лич­ни”. За бъл­гар­с­ка­та стра­на то­зи тер­мин оз­на­ча­ва, че да­де­на бан­ка - в слу­чая КТБ, ня­ма сред­с­т­ва да ги пла­ти и де­по­зи­ти­те по­па­дат в та­зи ка­те­го­рия ед­ва ко­га­то БНБ я обя­ви в не­със­то­я­тел­ност. За ЕБО де­по­зи­ти­те са “не­на­лич­ни”, ако по­ра­ди пред­п­ри­е­ти­те от над­зор­ния ор­ган мер­ки соб­с­т­ве­ни­ци­те им ня­мат дос­тъп до тях. И ев­ро­пейс­ка­та ин­с­ти­ту­ция нас­то­я­ва на та­зи своя по­зи­ция. В пре­по­ръ­ка­та й от 17 ок­том­в­ри тя из­рич­но пи­ше: “ФГВБ е длъ­жен да из­п­ла­ща над­леж­но про­ве­ре­ни ис­ка­ния, ко­и­то е по­лу­чил след ус­та­но­вя­ва­не на не­на­лич­ност от стра­на на ком­пе­тен­т­ни­те или съ­деб­ни­те ор­га­ни. Ма­кар че БНБ не е ус­та­но­ви­ла из­рич­но та­ка­ва не­на­лич­ност, ре­ше­ни­е­то на БНБ да пос­та­ви бан­ки­те под спе­ци­а­лен над­зор и да пре­ус­та­но­ви за­дъл­же­ни­я­та, пред­по­ла­га, че БНБ е ус­та­но­ви­ла, че де­по­зи­ти­те са не­на­лич­ни.”

И още ед­на кон­с­та­та­ция е нап­ра­ве­на в пре­по­ръ­ка­та: “Фак­тът, че ФГВБ не раз­по­ла­га с дос­та­тъч­но нат­ру­па­ни сред­с­т­ва, за да из­п­ла­ти пъл­ния раз­мер на га­ран­ти­ра­ни­те су­ми, не ос­во­бож­да­ва БНБ от за­дъл­же­ни­е­то да ус­та­но­ви “не­на­лич­ност­та на де­по­зи­ти­те”.

В пис­мо­то на БНБ от 22 ок­том­в­ри оба­че се каз­ва, че де­фи­ни­ци­я­та за не­на­ли­чен де­по­зит съг­лас­но Ди­рек­ти­ва 94/19/ЕО не би мог­ла да се при­ло­жи ди­рек­т­но, за­що­то не е бе­зус­лов­на и дос­та­тъч­но яс­на и точ­на. “А те­зи ус­ло­вия, съг­лас­но прак­ти­ка­та на Съ­да на ЕС, обус­ла­вят въз­мож­ност­та за ди­рек­т­но при­ла­га­не”, твър­ди БНБ в от­го­во­ра си. И под­чер­та­ва, че съг­лас­но дейс­т­ва­що­то у нас за­ко­но­да­тел­с­т­во за­се­га един­с­т­ве­на­та въз­мож­ност цен­т­рал­на­та ни бан­ка да ус­та­но­ви, че де­по­зи­ти­те в кре­дит­на­та ин­с­ти­ту­ция са не­на­лич­ни, е да от­не­ме ли­цен­за й. “Всич­ки дру­ги дейс­т­вия в та­зи на­со­ка би­ха би­ли ни­щож­ни.” В пис­мо­то си до ЕБО ръ­ко­вод­с­т­во­то на БНБ уточ­ня­ва, че съ­щи­те ар­гу­мен­ти са ва­лид­ни по от­но­ше­ние на фон­да, за­що­то той мо­жел да пла­ща га­ран­ти­ра­ни вло­го­ве са­мо в кре­дит­на ин­с­ти­ту­ция, ко­я­то е обя­ве­на в не­със­то­я­тел­ност. Все пак Цен­т­рал­на­та бан­ка приз­на­ва, че в бъл­гар­с­ки­те за­ко­ни има не­съ­от­вет­с­т­вия с раз­по­ред­би­те на ев­ро­пейс­ка­та ди­рек­ти­ва, уреж­да­ща пла­ща­не­то на га­ран­ти­ра­ни­те вло­го­ве. За тях­но­то от­с­т­ра­ня­ва­не в про­цес на раз­ра­бот­ва­не е нов За­кон за га­ран­ти­ра­не на вло­го­ве­те.

И как­во из­ли­за? Че един­с­т­ве­ни­ят на­чин да из­пъл­ним, ма­кар и със за­къс­не­ние, пре­по­ръ­ки­те на ЕБО е БНБ да фа­ли­ра Кор­по­ра­тив­на бан­ка. А то­ва, че от ня­кол­ко го­ди­ни на­сам за­ко­но­да­тел­с­т­во­то ни не съ­от­ветс­т­ва на ев­ро­пейс­ко­то, и то в та­ка­ва важ­на част ка­то га­ран­ти­ра­не­то на вло­го­ве­те - за то­ва ни­кой не се е се­тил. Тряб­ва­ше да има фор­с­ма­жор­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва и да ни нап­ра­вят ос­т­ра за­бе­леж­ка от ЕС, за да тръг­нем да про­ме­ня­ме нор­ма­тив­ни­те до­ку­мен­ти. То и ев­ро­пей­ци­те са ед­ни блюс­ти­те­ли на за­ко­на - за­що са ни ос­та­ви­ли да при­ла­га­ме по­ло­вин­ча­то ди­рек­ти­ви­те, а се­га, ко­га­то но­жът е оп­рял до ко­ка­ла, на­зи­да­тел­но ни че­тат мо­рал. От пре­по­ръ­ки­те на ЕБО ста­ва яс­но, че ев­ро­пейс­ка­та ин­с­ти­ту­ция на бан­ко­ви­те над­зо­ри не при­е­ма ни­как­ви ар­гу­мен­ти и из­ви­не­ния от БНБ и от Фон­да за га­ран­ти­ра­не на вло­го­ве­те. За ев­ро­пейс­ки­те над­зор­ни­ци ня­ма ре­ал­ни при­чи­ни вло­жи­те­ли­те на Кор­по­ра­тив­на бан­ка и на “ТБ Вик­то­рия” все още да не си по­лу­ча­ват па­ри­те до раз­ме­ра на пред­с­та­ве­на­та от ев­ро­пейс­ко­то за­ко­но­да­тел­с­т­во и от на­ша­та дър­жа­ва га­ран­ция.

Вло­жи­те­ли­те в две­те пос­та­ве­ни под спе­ци­а­лен над­зор бан­ки оба­че ед­ва ли се ин­те­ре­су­ват от ця­ла­та та­зи пре­пис­ка. За­се­га си ос­та­ват до из­во­ра със сту­де­на­та во­да - за­що­то пре­по­ръ­ки­те на ЕБО не за­дъл­жа­ват на­ши­те ин­с­ти­ту­ции и не во­дят до ни­как­ви прав­ни пос­ле­ди­ци за тях. Но пък, от дру­га стра­на, мо­гат да бъ­дат мно­го се­ри­о­зен до­ка­за­тел­с­т­вен ма­те­ри­ал в ед­но евен­ту­ал­но де­ло за ще­ти, ко­е­то соб­с­т­ве­ни­ци­те на вло­го­ве би­ха мог­ли да за­ве­дат сре­щу дър­жа­ва­та и сре­щу БНБ в ев­ро­пейс­ки­те съ­ди­ли­ща.

Facebook logo
Бъдете с нас и във