Банкеръ Daily

Финансов дневник

Европа иска още реформи, призна финансовото министерство

Препоръките на Европейската комисия остават четири, като основно се фокусират върху областите с макроикономически дисбаланси - банков и небанков финансов сектор и активни политики на пазара на труда, както и върху социалната политика и обществените поръчки. Това стана ясно от предложението за препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи - актуализация за 2017 г. и становище на Съвета относно Конвергентната програма (2017 - 2020 г.) на България, в рамките на т.нар. "Европейски семестър". Предстои те да бъдат разгледани и одобрени от Съвета ЕКОФИН на 16 юни 2017 г. и окончателно да бъдат приети от Европейския съвет на заседание на 22 - 23 юни 2017 година.

Тъй като Комисията очаква, че България ще спази изискванията на Пакта за стабилност и растеж, за 2017 г. е отпаднала частта от препоръката от 2016 г. за постигане на съобразена с икономическия цикъл корекция на структурния дефицит, с оглед достигане на средносрочната бюджетна цел. Акцентът продължава да бъде върху борбата със сивата икономика, в частност с недекларираната заетост. В областите банков и небанков финансов сектор се препоръчва страната да продължи укрепването на надзора в тясно сътрудничество с европейските органи, да се ускори прилагането на реформираната рамка на несъстоятелността и да се насърчи функционирането на вторичен пазар на необслужвани кредити. Третата специфична препоръка е насочена към отделни социални аспекти в секторите заетост, образование и здравеопазване, които са обект на наблюдение и през 2016-а. Последната препоръка касае ефективното изпълнение на мерките, заложени в Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки (2014 - 2020 г.).

В одобрената актуализация на Националната програма за реформи за 2017 г. и в Конвергентната програма (2017 - 2020 г.) са представени мерките и ангажиментите в отговор на идентифицираните дисбаланси и предизвикателства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във