Банкеръ Daily

Финансов дневник

Еврокомисията и ЕИБ с общ механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор

Европейската комисия представи предложение за механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор по линия на механизма за справедлив преход. Механизмът ще се прилага с участието на Европейската инвестиционна банка и ще насърчава инвестициите на публичните органи, които подпомагат прехода към климатично неутрална икономика в полза на регионите с високо потребление на въглища и високи въглеродни емисии.

Той ще разполага с 1,5 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства от бюджета на ЕС и с до 10 млрд. евро под формата на заеми от собствените ресурси на Европейската инвестиционна банка. Механизмът ще привлече общи инвестиции до 25-30 млрд. евро в услуга на териториите и регионите, които са най-силно засегнати от прехода към климатично неутрална икономика, отдавайки предимство на тези, които не разполагат с достатъчен ресурс да посрещнат съответните разходи.

Всички държави членки ще имат достъп до механизма първоначално въз основа на национални пакети, посредством покани за представяне на предложения, но трябва да отговарят и на конкретни критерии. Проектите трябва да подпомагат територии, посочени в одобрен териториален план за справедлив преход. Те трябва да получават заем от ЕИБ по линия на механизма, както и да не генерират достатъчно приходи на пазарен принцип. От ЕК посочват, че проектите трябва също така да са съобразени с условията на политиката на ЕИБ за отпускане на заеми. 

Областите на инвестиции включват енергийната и транспортната инфраструктура, районните отоплителни мрежи, обществения транспорт, мерките за енергийна ефективност и социалната инфраструктура, както и други проекти, които носят пряка полза на засегнатите региони и могат да намалят социално-икономическите разходи, свързани с прехода към климатично неутрална Европа до 2050 г.

Понастоящем държавите членки подготвят териториалните планове за справедлив преход, които ще бъдат представени на Европейската комисия за одобрение. Те ще осигурят рамката за подпомагане по линия на трите стълба на Механизма за справедлив преход: фонда за справедлив преход, който ще предоставя безвъзмездни средства, специалната схема в рамките на InvestEU, предназначена да привлече частно финансиране, и механизма за отпускане на заеми в публичния сектор, за който се отнася настоящото предложение. 

По-нататъшни стъпки

Днешното предложение ще бъде обект на преговори с Европейския парламент и Съвета с оглед на бързото му приемане. Очаква се първите покани за представяне на проекти да бъдат отправени след приемането и влизането в сила на механизма за отпускане на заеми в публичния сектор и одобряването на териториалните планове за справедлив преход. Преди първата покана ще трябва да бъде подписано административно споразумение с Европейската инвестиционна банка, за да се определят редът и условията за прилагане на механизма.

"Днес изпълняваме обещанието си за финансова подкрепа на по-необлагодетелстваните региони в прехода им към климатично по-неутрална икономика. Механизмът за отпускане на заеми цели да насърчи публичните инвестиции, които могат да помогнат на екологичния преход в онези части на Европа, които са с по-високи въглеродни емисии и които са изправени пред по-големи социално-икономически предизвикателства. Става дума за инвестиции, които иначе не биха се осъществили. Призовавам държавите членки и Европейския парламент да одобрят предложението ни заедно с Фонда за справедлив преход в потвърждение на усилията ни да гарантираме една по-екологична и поустойчива европейска икономика", посочи Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората.

Предложението коментира и заместник-председателят на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова, подчертавайки, че банката се ангажира до 2025 г. да задели най-малко 50 % от финансирането си за действия в областта на климата и за екологична устойчивост и до края на годината да приведе цялото си финансиране в съответствие с целите на Парижкото споразумение. "Предложеният механизъм за справедлив преход, който ЕИБ планира да подкрепи финансово, ще има основна роля за гарантиране, че преминаването на икономиките ни към въглеродна неутралност ще облагодетелства всички и разходите няма да бъдат непропорционални за отделните региони. Това е проява на европейска солидарност и съответства на целите на политиката на сближаване — разгръщането на потенциала на всеки регион с цел постигане на сходен жизнен стандарт и благосъстояние в целия Европейски съюз“, каза тя.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във